Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2017.04.13
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyresniojo specialisto (vidaus auditoriaus) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas.


 

 

 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V2-239

 

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO (VIDAUS AUDITORIAUS)PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas (vidaus auditorius) (toliau – vidaus auditorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 8.
 
 

II. PASKIRTIS

4. Užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, sistemingai ir visapusiškai vertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, atlikti vidaus auditą ir vykdyti pažangos stebėjimą Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje (toliau – savivaldybės administracija), jos struktūriniuose padaliniuose, jai pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja (toliau – viešieji juridiniai asmenys).


 III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srities – vidaus audito – funkcijas.


 IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti darbo patirties audito, vidaus audito arba buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybės turto ir piniginių lėšų valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, strateginį planavimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, darbo santykius, viešuosius pirkimus, vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus bei normas, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. gebėti savarankiškai taikyti vidaus audito standartus, metodiką, procedūras ir priemones, gebėti savarankiškai atlikti vidaus auditus, parengti vidaus auditų ataskaitas, taip pat vykdyti poauditinę veiklą audituotuose subjektuose;
 
6.6. mokėti dirbti kompiuterio programomis ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. Atlieka auditus pagal skyriaus vedėjo pavedimus.

7.2. Siekdamas veiksmingai atlikti vidaus auditą ir nustatyti problemas, susijusias su vidaus kontrolės sistemos funkcionavimu viešuosiuose juridiniuose asmenyse ir padėti jiems įgyvendinti savo tikslus, tikrina ir vertina:

7.2.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

7.2.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;

7.2.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;

7.2.4. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų vykdymą bei joms skirtų lėšų panaudojimą;

7.2.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

7.2.6. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

7.2.7. savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

7.2.8. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;

7.2.9. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su audituojama sritimi, vykdymą.

7.3. Atlieka kompleksinius ir teminius vidaus auditus pagal atskirus skyriaus vedėjo pavedimus.

7.4. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rekomenduojamu klausimynu.

7.5. Rengia vidaus audito planus, programas, testus, klausimynus, anketas ir kitus dokumentus, reikalingus vidaus audito procedūroms atlikti.

7.6. Siekdamas susisteminti vidaus audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus ir pateikia juos skyriaus vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu, sudaro dokumentų bylą.

7.7. Siekdamas apibendrinti atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl nustatytų neatitikimų ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo.

7.8. Atlikęs vidaus auditą, atsiskaito skyriaus vedėjui.

7.9. Siekdamas nustatyti, ar vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo planas audituotame subjekte, vykdo poauditinę veiklą ir pažangos stebėjimą.

7.10. Konsultuoja audituojamų subjektų vadovus vidaus kontrolės klausimais, siekiant padėti tobulinti ir stiprinti vidaus kontrolę, rizikos veiksnių valdymą.

7.11. Audito metu nustatęs teisėsaugos institucijų nagrinėtinų pažeidimų, nedelsdamas informuoja skyriaus vedėją raštu.

7.12. Nuolat seka teisės aktų, reglamentuojančių vidaus audito ir savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos sritis, pasikeitimus, papildymus, nuolat tobulina savo žinais, įgūdžius ir kitas profesines savybes ir gebėjimus.

7.13. Dalyvauja planuojant skyriaus veiklą, sudarant strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus, rengiant metinę veiklos ataskaitą, taip pat atlieka kitas įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų aktų nustatytas funkcijas.

7.14. Vertina, kaip vykdomas Administracinės naštos mažinimo priemonių planas arba administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į savivaldybės strateginį veiklos planą.

7.15. Organizuoja skyriaus dokumentų įforminimą ir perdavimą į archyvą.
 
7.16. Atlieka skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais jam negalint eiti pareigų.

7.17. Vykdo kitus skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_______________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)
 
 
Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse. Jame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);

4. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. darbo patirtį audito, vidaus audito arba buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje įrodančių dokumentų kopijas;

Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 4 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, 17 kab., Laisvės a. 70, Ignalinoje, arba tel. (8 386) 52 960, el. p. edita.rasteniene@ignalina.lt, zita.daugeliene@ignalina.lt

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/centralizuoto-vidaus-audito-skyrius-vyresnysis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;33034.html

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo. 

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  

 

 


  

  
  
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.