Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2018.04.11
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (ekologo) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas.


 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V2-102
 

STATYBOS IR KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (EKOLOGO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (ekologas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Vykdyti valstybės savivaldybei deleguotas aplinkos apsaugos funkcijas, įgyvendinti aplinkosaugos politiką, savivaldybės aplinkosaugines, želdynų, atliekų tvarkymo ir administravimo funkcijas savivaldybės teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

     5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – aplinkos apsauga.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities gyvybės mokslų krypties (ekologija) arba technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos arba statybos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigoje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo, Žuvininkystės, Medžioklės, Viešųjų pirkimų, Viešojo administravimo, Statybos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, gamtos apsaugą;

6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu (,,MS Word“, ,,Excel“, ,,Outlook“, ,,Internet Explorer“);

6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Rengia, įgyvendina ir kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus gamtinės aplinkos tvarkymo klausimais.

7.2. Organizuoja ir kontroliuoja, kaip eksploatuojami, rekonstruojami ir statomi gamtosauginiai objektai.

7.3. Nagrinėja juridinių asmenų paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti, derina šiuos leidimus, fizinių ir juridinių asmenų įvairius veiklos projektus, kurių įgyvendinimas gali turėti įtakos gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.

7.4. Rengia ir analizuoja paraiškas Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimui bei naudoja šias lėšas Savivaldybių aplinkos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka.

7.5. Organizuoja rajono gyventojų ekologinį švietimą, informuoja visuomenę apie rajono ekologinę būklę, jos pakitimus.

7.6. Rengia gamtinės aplinkos tvarkymo programas, planus, taisykles, nuostatus, schemas, padeda ieškoti finansavimo šaltinių jiems įgyvendinti.

7.7. Organizuoja aplinkos tvarkymo konkursus, kaupia informaciją apie rajono ekologinę būklę.

7.8. Siūlo administracijos direktoriui sudaryti suinteresuotų asmenų grupes ekologijos klausimams spręsti.

7.9. Siūlo savivaldybės tarybai rajono teritorijoje sugriežtinti aplinkosauginius reikalavimus, steigti savivaldybės saugomas teritorijas, gamtos paveldo objektus.

7.10. Kontroliuoja įmonių veiklos poveikį aplinkai, siūlo joms galimus aplinkosaugos problemų sprendimus, teikia informaciją apie galimus apribojimus, kurių privalu laikytis tam, kad būtų užtikrintas teisės aktų įgyvendinimas.

7.11. Kuria gaires aplinkos apsaugai, jos išteklių naudojimui, administruoja saugomas teritorijas.

7.12. Koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą, antrinių žaliavų surinkimą, perdirbimą.

7.13. Siūlo atliekų tvarkymo proceso tobulinimo būdus.

7.14. Dalyvauja nustatant fiziniams asmenims laukinių gyvūnų padarytą žalą.

7.15. Išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, genėjimui ar pertvarkymui, numato kompensacines priemones už sunaikintus želdinius ar padidėjusią neigiamą įtaką aplinkai.

7.16. Rengia želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, dalyvauja rengiant želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programas, koordinuoja želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programas.

7.17. Organizuoja ekologinių programų rengimą ir jų įgyvendinimą, privalomų ataskaitų rengimą.

7.18. Rengia ir skelbia aplinkos apsaugos informaciją savivaldybės interneto svetainėje.

7.19. Kontroliuoja gyvūnų laikymo Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių laikymąsi.

7.20. Vykdo nesudėtingų statinių priežiūrą.

7.21. Sudaro statybos ir remonto darbų sąmatas.

7.22. Rengia sutarčių, susitarimų bendradarbiavimo su įmonėmis, organizacijomis ir kitomis institucijomis aplinkosaugos klausimais projektus.

7.23. Rengia skyriaus inicijuojamų darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūroms reikiamą dokumentaciją ir, jei reikia, dalyvauja viešųjų pirkimų procesuose.

7.24. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymus.

7.25. Prireikus dalyvauja komisijų, darbo grupių posėdžiuose ar pasitarimuose.

7.26. Vykdo kitus administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_________________________

(Parašas)

_________________________

(Vardas ir pavardė)

_________________________

(Data)
 

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse. Jame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);

4. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigoje įrodančių dokumentų kopijas;

6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją.

Dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 30 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, 17 kab., Laisvės a. 70, Ignalinoje, arba tel. (8 386) 52 960, el. p. edita.rasteniene@ignalina.lt., zita.daugeliene@ignalina.lt

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/statybos-ir-komunalinio-ukio-skyrius-vyriausiasis-specialistas-ekologas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;35759.html.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  


 


  


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.