Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2018.11.08
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas.


 

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. spalio  22  d. įsakymu Nr. V2-358
(Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 spalio 30  d. įsakymo Nr. V2-373 redakcija

 

SOCIALINĖS PARAMOS IR KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija –  9.

II. PASKIRTIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo savivaldybėms perduotas funkcijas vaiko teisių apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – vaiko teisių apsaugos – funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:    

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo arba socialinio darbo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigoje;

6.3. turėti darbo patirties vaiko teisių apsaugos srityje;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu („MS Word“, „Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Gavęs informacijos iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus (toliau – Vaiko teisių apsaugos teritorinis skyrius) apie likusį be tėvų globos vaiką, kartu su Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru parenka vaikui globėją ar budintį globotoją. 

7.2. Vadovaudamasis globojamų vaikų ir globėjų (rūpintojų) centralizuotoje apskaitoje esančiais duomenimis, bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis dėl tinkamiausio globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo vaikui parinkimo.

7.3. Kartu su Vaiko teisių apsaugos teritoriniu skyriumi surenka reikiamus dokumentus dėl laikinojo globėjo paskyrimo.

7.4. Rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą bei administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo ir laikinojo globėjo (rūpintojo) vaikui paskyrimo projektą. Teikia informaciją Vaiko teisių apsaugos teritoriniam skyriui.

7.5. Gavęs rekomendaciją iš Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus dėl laikinosios globos panaikinimo, parengia teikimą ir administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinosios globos (rūpybos) pasibaigimo projektą. Teikia informaciją Vaiko teisių apsaugos teritoriniam skyriui.

7.6. Dalyvauja laikinosios globos peržiūrose.

7.7. Pagal Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus kreipimąsi, kartu su Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru parenka vaikui nuolatinį globėją.

7.8. Priima prašymus dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo, teikia teikimą administracijos direktoriui ir įsakymo dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo projektą.

7.9. Pildo laikinai globojamų pagal tėvų prašymą vaikų registracijos žurnalą, tvarko jų bylas, įveda informaciją į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

7.10. Priima asmenų, norinčių tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu, budinčiu globotoju, prašymus, surenka pirminę informaciją ir pateikia Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrui.

7.11. Sudaro ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašą.

7.12. Dalyvauja rengiant ir vykdant neįgaliųjų socialinės integracijos programas.

7.13. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymus.

7.14. Prireikus dalyvauja komisijų, darbo grupių posėdžiuose ar pasitarimuose ir atvejo vadybos peržiūrose.

7.15. Atlieka kitus administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse. Jame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);

4. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigoje įrodančių dokumentų kopijas;

6. darbo patirtį vaiko teisių apsaugos srityje patvirtinančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio 28 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, 11 kab., Laisvės a. 70, Ignalinoje, arba tel. (8 386) 53 873, el. p. ilona.truchina@ignalina.lt  

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-ir-kaimo-reikalu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;37493.html   

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  


 


  


 

   


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.