Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2019.01.08
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas – 6,4) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas.


 

PATVIRTINTA 
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VT-516

 

INFORMATIKOS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Pareigybės lygis – A.

3.  Pareigybės kategorija – 9.  

II. PASKIRTIS

4. Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas priima gyventojų pareiškimus, pasiūlymus, skundus, registruoja, saugo, paruošia archyviniam saugojimui savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius veiklos klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities –  dokumentų valdymo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias  pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities edukologijos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės ar savivaldybės įstaigoje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą;

6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu („MS Word“, „Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Organizuoja savivaldybės priimamojo darbą.

6.2. Organizuoja rajono gyventojų priėmimą, registruoja jų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir kontroliuoja jų nagrinėjimo terminus.

6.3. Pagal kompetenciją aptarnauja asmenis, atvykusius į savivaldybę spręsti jiems rūpimus klausimus.

6.4. Priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esmė, asmens pageidavimu suteikia informaciją apie tolimesnę prašymo nagrinėjimo eigą.

6.5. Perduoda prašymus nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams; asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją; jeigu prašyme išdėstyto klausimo nagrinėjimas nepriskirtas institucijos kompetencijai, persiunčia jį kitai institucijai ir pasilieka prašymo kopiją; pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, pasiūlymus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos skyriaus vedėjui.

6.6. Įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus.

6.7. Vykdo centralizuotą gyventojų prašymų ugdyti vaiką pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą priėmimą.

6.8. Bendradarbiauja su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.

6.9. Organizuoja gyventojų apklausą dėl aptarnavimo savivaldybėje kokybės, apibendrina apklausos rezultatus ir teikia pasiūlymus dėl aptarnavimo kokybės gerinimo.

6.10. Reguliariai tikrina interesantams matomoje vietoje padėtoje Piliečių ir kitų asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knygoje, kurioje jie panorėję visuomet gali raštu pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę, išdėstyti savo pageidavimus ir pasiūlymus, įrašus ir informaciją pateikia Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui.

6.11. Dalyvauja rengiant Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus veiklos ataskaitas, planus, pagal kompetenciją sistemina, analizuoja ir teikia informaciją, reikalingą savivaldybės administracijos veiklos ataskaitoms.

6.12. Pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

6.13. Rūpinasi mero, mero pavaduotojo svečių ir kitų lankytojų priėmimu.

6.14. Prireikus dalyvauja komisijų darbe, protokoluoja šių komisijų organizuojamus posėdžius ar pasitarimus.

6.15. Registruoja savivaldybės tarybos sprendimų projektus, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės tarybos posėdžių protokolus, savivaldybės mero potvarkius veiklos klausimais.

6.16. Išsiunčia savivaldybės darbuotojų parengtus dokumentus.

6.17. Formuoja savivaldybės tarybos dokumentų bylas, jas saugo, paruošia archyviniam saugojimui.

6.18. Vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse. Jame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);

4. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį valstybės ar savivaldybės įstaigoje įrodančių dokumentų kopijas;

Dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 28 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, 11 kab., Laisvės a. 70, Ignalinoje, arba tel. (8 386) 53 873, el. p. ilona.truchina@ignalina.lt  

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/informatikos-ir-bendruju-reikalu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-64-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;38239.html  

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.