Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2017.10.23
Neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą ir sportą projektas 2018 m.

Skelbiama Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso organizavimo tvarka


 

Nuo 2016 metų įgyvendinant 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1.2.5 priemonę ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 3.1.3 priemonę, per savivaldybes bus finansuojami Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai.

Projektams finansavimas bus skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506, paraiškos forma „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“. 

Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėse vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę.
Projektus įgyvendins neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos.

Įgyvendinant projektus remiamos: nuolatinio pobūdžio vykdomos veiklos (treniruotės įvairiose sporto šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla) ir nenuolatinio pobūdžio veiklos (pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai).

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER

KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2016–2018 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. A1-506

Vilnius

Vykdydama 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1.2.5 priemonę ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymuNr.A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 3.1.3 priemonę:

1. Tvirtinu Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatus (pridedama).

2. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2016–2018 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatai (toliau – šie Nuostatai) nustato savivaldybėse vykdomų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų (toliau – projektai) finansavimo tvarką, reikalavimus pareiškėjams, projektų paraiškoms, projektų vertinimo ir atrankos tvarką, projektų finansavimo sąlygas, taip pat projektams skirtų lėšų naudojimo kontrolės organizavimą ir vykdymą.

2. Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėse vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę.

3. Projektams finansavimas skiriamas iš valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybių biudžetų. Savivaldybių administracijos atrinktiems projektams įgyvendinti iš savo biudžeto skiria ne mažiau kaip 25 procentus nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finansuoti (visiškai finansuojant konkrečius projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų arba paskirstant skiriamą savivaldybės biudžeto lėšų sumą dalimis atskiriems projektams).

4. Šiais Nuostatais turi vadovautis savivaldybių administracijos arba jų įgalioti asmenys (toliau – savivaldybės administracija), projektų paraiškų teikėjai, projektų paraiškų vertintojai, projektams skirtų lėšų panaudojimą kontroliuojantys, projektų stebėseną vykdantys ir kiti su projektais susijusią veiklą vykdantys asmenys.

5. Savivaldybės administracijai, projektams administruoti, skiriami 5 procentai valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finansuoti. Projektams administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos darbuotojų, vykdančių projektų vertinimą, administravimą, kontrolę, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą, transportui (išskyrus taksi), ryšių paslaugoms, kanceliarijos prekėms, kitoms prekėms (išskyrus ilgalaikį turtą).

6. Savivaldybių administracijos projektams administruoti paskiria už sporto, laisvalaikio ar kultūros veiklos organizavimą, įgyvendinimą ar koordinavimą savivaldybėje atsakingus struktūrinius padalinius ir (ar) asmenis.

II SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS IR PROJEKTŲ TIKSLINĖ GRUPĖ

7. Konkurso būdu finansuotinos nuolatinio pobūdžio (nepertraukiamos ir ne rečiau kaip du kartus per savaitę) vykdomos veiklos: treniruotės įvairiose sporto šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla.

8. Nenuolatinio pobūdžio veiklos: pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai gali būti finansuojamos tik esant projekte numatytai nuolatinio pobūdžio veiklai.

9. Projektų tikslinė asmenų grupė – neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

III SKYRIUS

PROJEKTŲ PRIORITETAI

10. Prioritetai teikiami projektams, kai:

10.1. projekte į veiklą įtraukiami neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (jie sudaro ne mažiau kaip 40 procentų neįgaliųjų paslaugų gavėjų);

10.2. projekte numatytą veiklą vykdys partneriai pagal jungtinės veiklos sutartį, atitinkantys pareiškėjams šių Nuostatų V skyriuje keliamus reikalavimus. Jungtinės veiklos sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus;

10.3. projektą teikia neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), plėtojanti atskiras sporto šakas;

10.4. vykdant pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) veiklas dalyvauja savanoriai;

10.5. į numatytas projekto veiklas įtraukiami neįgalūs vaikai ir jaunimas iki 18 metų (arba neįgalieji iki 21 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas specialiųjų poreikių lygis), kurie sudaro ne mažiau kaip 10 procentų neįgaliųjų paslaugų gavėjų.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

11. Reikalavimai projektams:

11.1. projekte turi būti pateikta:

11.1.1. informacija apie pareiškėją. Jeigu planuojama jungtinė veikla – ir informacija apie projekto partnerį;

11.1.2. projekto aprašymas (esama padėtis, projekto tikslas ir uždaviniai, projekto įgyvendinimo laikotarpis, tikslinės asmenų grupės);

11.1.3. informacija apie pareiškėjo dalyvavimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ar jai pavaldžių įstaigų konkursuose ir gautas lėšas;

11.1.4. nuoseklus projekto veiklų įgyvendinimo planas;

11.1.5. detali projekto išlaidų sąmata ir jų pagrindimas;

11.1.6. laukiami rezultatai (planuojami dalyvių pagal vykdomas veiklas, projekte dirbančių asmenų ir dalyvaujančių savanorių skaičiai);

11.1.7. kiti veiklai vykdyti reikalingi ištekliai (projektui vykdyti turimos patalpos, įranga, transporto priemonės, duomenys apie darbuotojus);

11.2. projekte numatytose nuolatinio pobūdžio veiklose turi dalyvauti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų;

11.3. projekto trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

12. Projekto paraišką gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:

12.1. pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra:

12.1.1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;

12.1.2. neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija;

12.2. steigimo dokumentuose nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą;

12.3. nėra likviduojamas, nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

12.4. yra įvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

12.5. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už profesinės veiklos pažeidimus;

12.6. nevyksta teisminiai ginčai tarp Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) ar savivaldybės administracijos ir pareiškėjo dėl pareiškėjo padaryto ankstesnių projektų įgyvendinimo sąlygų pažeidimo ar nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad pareiškėjas pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir kitų valstybės pinigų fondų;

12.7. Neįgaliųjų reikalų departamentas nėra paskelbęs, kad praėjusiais metais įgyvendinant finansuotus pareiškėjo projektus buvo nustatyti tikslinio lėšų panaudojimo ar buhalterinės apskaitos pažeidimai, kurie per nurodytą laiką nebuvo pašalinti. Neįgaliųjų reikalų departamentas šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;

12.8. projekte numatytai veiklai vykdyti turi pakankamai:

12.8.1. žmogiškųjų išteklių, tai yra kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuos ir ves kineziterapeuto, trenerio arba taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją turintis darbuotojas (-ai), ir tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi turėti buhalterio, auditoriaus, apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą turi tvarkyti buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga);

12.8.2. materialinių išteklių, tai yra nuosavybės ir (ar) panaudos ir (ar) nuomos pagrindais turi patalpas projektui vykdyti, turi projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą.

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS

13. Projekto išlaidos turi būti skirtos projekte numatytai veiklai ir renginiams organizuoti ir vykdyti, realios, pagrįstos projekto įgyvendinimo planu, išlaidų pobūdžiu, kiekiu ir patiriamos projekto įgyvendinimo metu bei planuojamos, atsižvelgiant į vidutines rinkos kainas.

14. Tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos:

14.1. projekto vykdytojų (išskyrus buhalterinę apskaitą tvarkančių asmenų), kurie tiesiogiai vykdo projektą (yra įdarbinti pareiškėjo), darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą. Jeigu projekto vykdytojo veikla, susijusi su projekto vykdymu, sudaro tik dalį vykdytojo darbo laiko, į projekto išlaidas turi būti įskaičiuojamas tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto veiklai vykdyti (tiesiogiai dirbti su projekte numatyta tiksline grupe ir netiesiogiai – pasirengti ir užbaigti vykdomą veiklą). Detalioje projekto išlaidų sąmatoje nurodomas kiekvieno darbuotojo darbo laikas (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės dydis ir darbo trukmė mėnesiais);

14.2. autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, ir atlygiui už suteiktas paslaugas (pagal atlygintinų paslaugų sutartis), kai autorinius atlyginimus gaunantys asmenys ir paslaugų teikėjai nėra pareiškėjo darbuotojai;

14.3. įrangai, priemonėms, prekėms ir reikmenims įsigyti, išskiriant trumpalaikį ir ilgalaikį turtą. Ilgalaikiam turtui įsigyti pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 50 procentų finansavimą iš kitų šaltinių;

14.4. projekto vykdytojų ir dalyvių transporto išlaidoms (degalams, eksploatacijai, draudimui, remontui, transporto priemonių nuomai, transporto bilietams (išskyrus taksi) apmokėti;

14.5. varžybų nugalėtojų apdovanojimams (rašytiniams apdovanojimams, medaliams, taurėms);

14.6. veikloje kartu su neįgaliaisiais dalyvaujančių lydinčiųjų asmenų išlaidoms;

14.7. savanoriškai veiklai organizuoti, kompensuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

14.8. projekto vykdytojų telekomunikacinėms (ryšių, interneto), pašto išlaidoms apmokėti;

14.9. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, eksploatavimo išlaidoms (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo, kitoms patalpų priežiūros išlaidoms) apmokėti;

14.10. projekto nenuolatinio pobūdžio veiklos dalyviams maitinti iki 2 eurų vienam asmeniui (jeigu planuojamų veiklų trukmė ilgesnė kaip 4 val.);

14.11. ilgalaikiam materialiajam turtui (patalpoms, technikai) nuomoti;

14.12. banko ar kitų kredito įstaigų paslaugų, susijusių su projektu, mokesčiams sumokėti.

15. Projekto veiklos dalyviai gali iš dalies apmokėti už dalyvavimą tam tikroje veikloje, vadovaujantis pareiškėjo nustatyta apmokėjimo tvarka. Surinktos lėšos turi būti naudojamos projekte numatytoms veikloms organizuoti ar vykdyti.

16. Tinkamos finansuoti projekto administravimo išlaidos:

16.1. projekto vadovo, kuris administruoja projekto veiklas, ir finansininko išlaidos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą. Jei darbuotojas dalyvauja ne vien tik projekto administravimo veikloje, tinkamos finansuoti projekto administravimo išlaidos gali būti tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto administracinei veiklai atlikti. Detalioje projekto išlaidų sąmatoje nurodomas kiekvieno darbuotojo darbo laikas (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės dydis ir darbo trukmė mėnesiais);

16.2. kanceliarinėms prekėms, kitoms biuro prekėms ir įrangai įsigyti, išskyrus išlaidas ilgalaikiam turtui;

16.3. projektą administruojančių darbuotojų telekomunikacinėms (ryšių, interneto), pašto išlaidoms apmokėti;

16.4. projektą administruojančių darbuotojų transporto išlaidoms (degalams, transporto priemonių nuomai, transporto bilietams (išskyrus taksi) apmokėti;

16.5. apmokėjimo įmonei už teikiamas buhalterines paslaugas išlaidos, jeigu organizacijoje nėra finansininko.

17. Projekto administravimo išlaidoms gali būti planuojama ne daugiau kaip 10 procentų projektui planuojamų lėšų.

18. Šių nuostatų 14.1 ir 16.1 papunkčiuose nurodytų asmenų darbo apmokėjimo išlaidos ir projekto darbo užmokesčio fondas apskaičiuojami vadovaujantis:

18.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ patvirtintų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (taikant kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus) dydžiais ir kitomis šiame nutarime nustatytomis darbo apmokėjimo sąlygomis;

18.2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Projekte dirbantiems asmenims gali būti mokami priedai ir priemokos, kurių bendras dydis negali viršyti 25 procentų nuo apskaičiuoto bendro projekte dirbančių pagal darbo sutartis asmenų atlyginimų dydžio.

19. Projekto dalyvių maitinimo, nakvynės, kelionės į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal išlaidos negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr.1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžio nustatymo“, Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais nustatytų piniginių dydžių.

20. Visos projektui įgyvendinti reikalingos prekės, darbai ir paslaugos privalo būti perkamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

21. Netinkamos finansuoti išlaidos:

21.1. projekto paraiškos rengimo;

21.2. nesusijusios su finansuojama veikla;

21.3. neužregistruotos pareiškėjo apskaitoje ir nepagrįstos patvirtinančių arba išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalais;

21.4. dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų paramos lėšų ir dubliuojančios projekto išlaidas;

21.5. reprezentacinės išlaidos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“, išskyrus varžybų nugalėtojų apdovanojimams (rašytiniams nugalėtojų apdovanojimams, medaliams, taurėms);

21.6. žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo;

21.7. naudotos įrangos pirkimo;

21.8. transporto priemonių įsigijimo;

21.9. už paimtas paskolas bankui ar kitai kredito įstaigai mokamos palūkanos;

21.10. lizingo, išperkamosios nuomos;

21.11. baudoms, finansinėms nuobaudoms ir bylinėjimosi išlaidoms, delspinigiams;

21.12. veiklų, vykdomų už projekto teritorijos ribų, užsienyje, išlaidos;

21.13. patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui (projekto vykdytojui), nuomos projekto veiklai išlaidos;

21.14. užsienio svečių dalyvavimo (kelionės, maitinimo, apgyvendinimo ir kt.) projekto veiklose išlaidos;

21.15. maitinimosi išlaidų piniginėms kompensacijoms;

21.16. maisto papildams;

21.17. aprangai ir avalynei, išskyrus, kai ji perkama nacionalinio lygmens varžyboms;

21.18. išmokoms, pašalpoms;

21.19. išlaidos darbui apmokėti asmenims, kai pats asmuo yra tos paslaugos gavėjas ir teikėjas.

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOMS

22. Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą (šių Nuostatų 1 priedas). Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei asmuo privalo antspaudą turėti.

23. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:

23.1. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) steigimo dokumentų kopijas;

23.2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) vardu, pasirašytas pažymas, kuriose nurodoma, kad yra įvykdyti šių Nuostatų 12.3–12.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai;

23.3. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

23.4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus planuojamos nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašas;

23.5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas (jeigu planuojama jungtinė veikla);

23.6. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);

23.7. sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens.

24. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

25. Pagal šių Nuostatų 6 punktą, savivaldybės administracijos paskirtas atsakingas struktūrinis padalinys ir (ar) asmuo paskelbia projektų paraiškų kitiems metams finansuoti priėmimą savivaldybės administracijos interneto svetainėje iki einamųjų metų spalio 1 d.

26. Pareiškėjas teikia projekto paraišką kitiems metams finansuoti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. šia tvarka:

26.1. pareiškėjas savivaldybės administracijai pagal projekte numatomos vykdyti nuolatinio pobūdžio veiklos vietą pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;

26.2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;

26.3. projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

27. Pareiškėjas ar jų partneriai gali pateikti tai pačiai savivaldybės administracijai ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jei pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką, vertinama pirmiau pateikta, o kitos paraiškos nevertinamos.

28. Įteikusiam ar atsiuntusiam projekto paraišką pareiškėjui nedelsiant išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimas. Jei pareiškėjo atstovas įteikė paraišką asmeniškai, toks patvirtinimas gali būti išduodamas paraiškos pateikimo metu.

29. Visos paraiškos, gautos po nustatytos datos, yra nevertinamos. Pareiškėjui apie tai yra pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo. Informacija apie paraiškų pateikimą skelbiama konkrečios savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

30. Pareiškėjai gali pateikti klausimus dėl paraiškos pateikimo sąlygų ir paraiškos pildymo atitinkamos savivaldybės administracijos telefonais. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

IX SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKOS ORGANIZAVIMAS BEI LĖŠŲ SKYRIMAS PROJEKTAMS

31. Projektų paraiškų vertinimą organizuoja savivaldybės administracija. Projektus vertina Projektų vertinimo ir atrankos komisija (toliau – komisija), kurios sudarymo bei darbo organizavimo tvarkos aprašą, parengtą vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus patvirtintu Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, ir jos sudėtį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Į komisijos sudėtį privalo būti įtrauktas ne mažiau kaip vienas už sporto, laisvalaikio ar kultūros veiklos ar šiai veiklai artimos veiklos organizavimą, įgyvendinimą ar koordinavimą savivaldybėje atsakingas specialistas.

32. Kiekvienas projektas įvertinamas balais (aukščiausias galimas įvertinimas yra 100 balų). Vertinimas atliekamas pildant projekto vertinimo anketą (šių Nuostatų 2 priedas) ir projektui skiriant balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Projektą įvertinus nuo 50 iki 100 balų – projektas finansuojamas. Projektą įvertinus mažiau nei 50 balų – projektas atmetamas.

33. Komisijos nariai turi įvertinti ir skirti balus už kiekvieną nurodytą aplinkybę:

33.1. projekto atitiktį nustatytiems prioritetams;

33.2. projekto įgyvendinamą;

33.3. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų pagrįstumą;

33.4. projekto veikloms vykdyti turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius;

33.5. kitus projektui skiriamus finansavimo šaltinius.

34. Užpildytas projektų vertinimo anketas komisijos nariai pateikia savivaldybės administracijai, kuri apibendrina ir pateikia projektų vertinimo rezultatus komisijai svarstyti. Komisija turi teisę prašyti pareiškėjo pateikti papildomus paaiškinimus dėl pateikto projekto ir pareiškėjas turi pateikti paaiškinimus per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo.

35. Komisija parengia projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą, kurį projektus administruojantys savivaldybės administracijos darbuotojai iki einamųjų metų gruodžio 20 d. pateikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. Savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtina lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

36. Kitiems metams įgyvendinamų projektų vertinimo ir atrankos konkursus savivaldybių administracijos organizuoja einamųjų metų spalio–gruodžio mėnesiais ir iki kitų metų sausio 15 d. teikia paraiškas (šių Nuostatų 3 priedas) Neįgaliųjų reikalų departamentui, nurodydamos lėšų paskirstymą pagal projektus, planuojamą savivaldybių administracijos indėlį.

37. Informacija, susijusi su projektų paraiškų vertinimu ir projektų atranka, pateikiama atitinkamos savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Pareiškėjas turi skleisti informaciją (vietinėje spaudoje ir, pagal galimybes, kitose viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemose) apie įgyvendinamą projektą. Skelbdamas ir skleisdamas informaciją apie projektą, pareiškėjas turi nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, laikytis viešosios tvarkos ir nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

38. Neįgaliųjų reikalų departamentas kasmet, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinus finansinę sąmatą, pradeda finansuoti savivaldybių administracijų pateiktas paraiškas.

X SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

39. Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus projektams skirtų lėšų paskirstymą, savivaldybės administracija raštu per 15 darbo dienų informuoja pareiškėjus dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl projektų, kuriems neskirtas finansavimas, savivaldybės administracija raštu per 15 darbo dienų apie šį sprendimą informuoja pareiškėjus, nurodydama motyvus.

40. Pareiškėjas, gavęs informaciją dėl projektui skirto finansavimo, per 15 kalendorinių dienų pateikia savivaldybės administracijai patikslintą projektą pagal skirtas lėšas, pateiktas pastabas ir rekomendacijas bei patikslintą kiekvienos projekto nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašą. Jeigu pareiškėjas per 15 kalendorinių dienų nuo informacijos dėl skirto finansavimo gavimo nepateikia savivaldybės administracijai patikslinto projekto ir patikslinto kiekvienos projekto nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašo, su juo projekto finansavimo sutartis nesudaroma.

41. Pareiškėjui pateikus ir suderinus su savivaldybės administracija pagal skirtas lėšas, pateiktas pastabas ir rekomendacijas patikslintą projektą, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas su pareiškėju pasirašo projekto finansavimo sutartį, parengtą pagal Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus patvirtintą Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formą (toliau – projekto finansavimo sutartis).

42. Savivaldybės administracijai skyrus papildomai lėšų projektams finansuoti arba pareiškėjui atsisakius projektui finansuoti skirtų lėšų, arba savivaldybės administracijai nutraukus projekto finansavimą ir dėl šių priežasčių likus nepanaudotų lėšų, savivaldybės administracija raštu informuoja pareiškėjus, kurių projektai finansuojami iš dalies, apie galimybę skirti papildomai lėšų projektams įgyvendinti. Pareiškėjas teikia motyvuotą prašymą ir detalią projekto išlaidų sąmatą papildomam finansavimui gauti, nurodydamas projekto veiklas, kurioms bus panaudotos prašomos lėšos. Pareiškėjo prašomos lėšos neturi viršyti atitinkamam projektui iki visiško finansavimo trūkstamos dalies. Papildomo finansavimo prašymus svarsto komisija. Įvertinusi pareiškėjų prašomų lėšų poreikio pagrįstumą komisija pateikia siūlymą dėl papildomų lėšų paskirstymo, kurį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

43. Savivaldybių administracijos iki kitų metų kovo 1 d. teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui projekto finansavimo sutartyje nustatytos formos informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal projektuose vykdomas veiklas ir laukiamus rezultatus.

44. Pareiškėjas įgyvendina projektą ir teikia savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ataskaitas pagal projekto finansavimo sutartyje nustatytus reikalavimus, pridėtas ataskaitų formas ir nustatytus terminus.

45. Savivaldybių administracijos finansavimo sutartyje nustatyta tvarka teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui ataskaitas apie lėšų panaudojimą įgyvendinant projektus.

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ TIKSLINIMAS

46. Pareiškėjas be savivaldybės administracijos leidimo gali tikslinti projekto išlaidų sąmatą tuo atveju, jeigu nėra įtraukiama nauja išlaidų rūšis ir išlaidų dydžio pakeitimai neviršija 10 procentų tikslinamos bendros išlaidų rūšies eilutės dydžio arba išlaidų dydis mažėja. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo.

47. Kitais, nei šių Nuostatų 46 punkte numatytais, atvejais pareiškėjas turi pateikti savivaldybės administracijai pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklas ar projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas lyginamąją tikslinamo projekto išlaidų sąmatą.

48. Savivaldybės administracija, apsvarsčiusi pateiktą prašymą, per 15 darbo dienų priima sprendimą dėl projekto išlaidų sąmatos tikslinimo, kurį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas.

49. Priėmus sprendimą leisti pareiškėjui tikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas apie tai informuojamas raštu. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo privalo patikslinti projekto išlaidų sąmatą ir pateikti savivaldybės administracijai.

50. Prašymai dėl projekto išlaidų sąmatos tikslinimo teikiami iki einamųjų metų gruodžio1d.

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

51. Pareiškėjas arba asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, atsako už projektui skirtų lėšų tikslinį panaudojimą, projekte nurodytos veiklos vykdymą ir projekte nurodytų laukiamų rezultatų pasiekimą. Neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų, pareiškėjas grąžina lėšas, kurių dydis atitinka neįvykdytų įsipareigojimų dalį.

52. Neįgaliųjų reikalų departamentas ir savivaldybės administracija kontroliuoja, kaip įgyvendinami šių Nuostatų reikalavimai, finansuojamų projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą pagal paskirtį, tai yra einamaisiais kalendoriniais metais (projekto įgyvendinimo metu) ir pasibaigus kalendoriniams metams (pasibaigus projekto įgyvendinimui) tikrina, kaip tikslingai pareiškėjas naudoja projektams finansuoti skirtas lėšas: ar faktinės išlaidos atitinka sąmatose planuotas, ar patirtos išlaidos nepatenka į netinkamų finansuoti išlaidų sąrašą, ar teisingi ataskaitose teikiami duomenys, ar laikomasi norminių teisės aktų, projektuose numatytų veiklų, ar pasiekiamas planuotas rezultatas. Atlikus patikrinimą, Neįgaliųjų reikalų departamentas arba savivaldybės administracija parengia kontrolės ataskaitą ir pateikia ją tikrintam subjektui.

53. Nustačius šių Nuostatų reikalavimų pažeidimus, Neįgaliųjų reikalų departamentas arba savivaldybės administracija gali stabdyti, nutraukti tolesnį projekto finansavimą ir pareikalauti grąžinti netikslingai panaudotas lėšas, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjusi pareiškėją.

XIII SKYRIUS

LĖŠŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI PLANAVIMAS

54. Lėšos projektams finansuoti savivaldybių administracijoms skiriamos sutartiniais pagrindais tarp Neįgaliųjų reikalų departamento ir savivaldybių administracijų. Neįgaliųjų reikalų departamentas planuoja valstybės biudžeto lėšas kitais metais projektams finansuoti konkrečioje savivaldybėje, įvertindamas bendrą projektams finansuoti visose savivaldybėse numatytų lėšų dydį, išlaidas projektams administruoti, pagal bendrą šalyje gyvenančių neįgaliųjų dalį perskaičiuotą vidutinį konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičių:

54.1. planuojamos valstybės biudžeto lėšos dalijamos į dvi dalis – projektams finansuoti ir projektams administruoti (5 procentai projektams finansuoti planuojamų lėšų);

54.2. konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skiriamos lėšos apskaičiuojamos dalijant visas projektams finansuoti skirtas lėšas iš bendro neįgaliųjų skaičiaus ir dauginant iš perskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus pagal formulę:

T * NVX

TX = –––––––, kur:

N

TX – projektams finansuoti skirtos lėšos konkrečioje savivaldybėje;

T – projektams finansuoti skirtos lėšos;

NVX – perskaičiuotas vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius;

GX * N

NVX = –––––––, kur:

G

GX – konkrečios savivaldybės gyventojų skaičius;

G – bendras gyventojų skaičius.

55. Neįgaliųjų reikalų departamentas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos renka duomenis apie neįgaliųjų skaičių.

56. Neįgaliųjų reikalų departamentas iki einamųjų metų lapkričio 1 d. informuoja savivaldybių administracijas apie kitiems metams projektams įgyvendinti planuojamas maksimalias valstybės biudžeto lėšas, kurios apskaičiuojamos, kaip nurodyta šių Nuostatų 54 punkte.

57. Jeigu, suorganizavus projektų vertinimo ir atrankos konkursą, paaiškėja, kad savivaldybėje nėra finansuojamų projektų arba projektams finansuoti reikia skirti mažiau lėšų, savivaldybės administracija kuo skubiau, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d., apie tai informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą.

58. Jeigu, atrinkus projektus, paaiškėja, kad projektams finansuoti reikia daugiau lėšų, savivaldybės administracija iki einamųjų metų gruodžio 1 d. raštu pateikia motyvuotą prašymą Neįgaliųjų reikalų departamentui, kuris, atsižvelgdamas į motyvus ir kitų savivaldybių atsisakytas lėšas, paskirsto lėšų likutį motyvuotai pateiktiems prašymams. Pateikiant motyvus būtina nurodyti prašomų lėšų sumą, projekto veiklos dalyvių (naudą gausiančių neįgaliųjų dalyvių skaičių, jeigu būtų skirta papildomų lėšų) numatomą vykdyti veiklą ir veiklos vykdymo laikotarpį. Papildomos lėšos skiriamos tik atrinktiems projektams finansuoti.

59. Jeigu asignavimų valdytojų sprendimu planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydis keičiamas, Neįgaliųjų reikalų departamentas patikslina kitiems metams projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydį ir apie tai informuoja savivaldybių administracijas iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Projektai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų asignavimų.

61. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________

Paraiškos priimamos iki š.m. lapkričio 1 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje Laisvės a. 70, Ignalina, 29 kab. el.p.: arturas.cesliokas@ignalina.lt

 

Informatikos ir bendrųjų reikalų  skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Česliokas

el.p.: arturas.cesliokas@ignalina.lt, tel.: 8 386 52 908, 8 694 04447

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  

 

 


 


 

  
  

 


  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.