Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.06.04
Skelbiamas konkursas į viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus pareigas

Ignalinos rajono savivaldybė (Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, kodas 111106123) skelbia konkursą į viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės (Ligoninės g. 13A, 30112 Ignalina, kodas 191074260) direktoriaus pareigas.


 

Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, užtikrinant įstaigos įstatuose nustatytų tikslų ir funkcijų tinkamą vykdymą.

Mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis – 2332,71 Eur.

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės mero
2020 m. balandžio 2 d. potvarkiu Nr.  V1-17

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO LIGONINĖS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės (toliau – įstaiga) direktorius (toliau – direktorius) yra šios įstaigos direktorius, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Direktorius į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu penkeriems metams ir atleidžiamas arba atšaukiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Direktoriumi gali būti asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

II SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DIREKTORIUI

4. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

4.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

4.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

5. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

5.3. išmanyti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

5.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

5.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Pagrindinis direktoriaus veiklos tikslas – organizuoti ir valdyti įstaigos darbą taip, kad būtų kokybiškai teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gerinama asmenų sveikata, mažinamas sergamumas ir mirtingumas.

7. Pagrindiniai direktoriaus uždaviniai – planuoti, organizuoti įstaigos veiklą, operatyviai valdyti įstaigą, įgyvendinti savivaldybės politiką asmens sveikatos apsaugos stiprinimo srityje, t. y. vykdyti įstaigos įstatuose nurodytus uždavinius ir funkcijas.

8. Direktorius vykdo šias funkcijas:

8.1. Organizuoja ir koordinuoja įstaigos darbą taip, kad būtų įgyvendinti įstaigos tikslai, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos, analizuoja ir vertina įstaigos veiklos rezultatus.

8.2. Kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų vykdymą įstaigoje, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties vykdymą.

8.3. Nustato teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą, specialistų skaičių, jų darbo krūvį, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros minimalius normatyvus, steigėjo ir teritorinės ligonių kasos rekomendacijas, suderinęs su stebėtojų ir gydymo tarybomis.

8.4. Organizuoja įstaigos veiklą ir veikia jos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

8.5. Tvirtina įstaigos vidaus struktūrą, darbo tvarkos taisykles, darbo planus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

8.6. Tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia įstaigos darbuotojus, skatina juos, fiksuoja darbo pareigų pažeidimus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas.

8.7. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka rūpinasi saugių ir sveikų darbo sąlygų įstaigos darbuotojams sudarymu, užtikrina jų įgyvendinimą.

8.8. Tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, suderinęs su įstaigos darbo ir stebėtojų tarybomis, nustato įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, priemokas, premijas, materialines pašalpas ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

8.9. Nustato veiklos sritis, kuriose savarankiškai veikti ir įstaigos vardu sudaryti sandorius turi teisę tam įgalioti įstaigos darbuotojai.

8.10. Įstaigos vardu pasirašo bankinius ir finansinius dokumentus, sandorius, pavedimus, tvirtina įstaigos asmenų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, kontroliuoja, kad būtų atliekamos tik teisėtos, įformintos pagal taisykles finansinės ir buhalterinės operacijos.

8.11. Skiria ir atšaukia gydymo tarybos, slaugos tarybos narius, tvirtina etikos komisijos sudėtį.

8.12. Rengia ir teikia Ignalinos rajono savivaldybės tarybai (toliau – savivaldybės taryba) praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinius.

8.13. Įgyvendina savivaldybės tarybos priimtus sprendimus.

8.14. Gavęs savivaldybės tarybos raštišką sutikimą, pasirašo sutartis dėl įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo.

8.15. Užtikrina įstaigos veiklos aukštą kokybę, siekia išvengti žalos padarymo paciento sveikatai teikiant paslaugas.

8.16. Sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją.

8.17. Tobulina personalo valdymo procesą.

8.18. Atstovauja įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

8.19. Kontroliuoja gautos labdaros ir paramos tikslingą panaudojimą.

8.20. Numato įstaigos techninės, ekonominės ir socialinės plėtros perspektyvą.

8.21. Užtikrina įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

8.22. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose.

8.23. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ, PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

9. Direktorius atsako už:

9.1. pareigybės aprašyme, įstaigos įstatuose nurodytų funkcijų kokybišką vykdymą;

9.2. buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

9.3. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui ir savivaldybės tarybai;

9.4. duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

9.5. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos paskelbimą viešosios įstaigos interneto svetainėje;

9.6. sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir veiklos ataskaita viešosios įstaigos buveinėje sudarymą;

9.7. pranešimą savivaldybės tarybai apie įvykius, galinčius turėti poveikį viešosios įstaigos veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;

9.8. informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą;

9.9. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

9.10. įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

9.11. kitus veiksmus, nustatytus įstaigos vadovui Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir įstaigos įstatuose.

10. Direktorius yra atskaitingas savivaldybės tarybai, pavaldus savivaldybės merui ir savivaldybės tarybai.

______________________

Pretendentų atrankos būdas: testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.

2. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.).

3. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą (toliau – pretendento anketa).

6. Užpildytą  pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų viešų konkursų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatų, patvirtintų Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-67 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų viešų konkursų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 4 priedas).

7. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (tikslai, strategija, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį.

Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 685 01 507, el. paštu ilona.truchina@ignalina.lt.  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata