Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.05.28
Skelbiamas konkursas į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigas. Pareiginės algos koeficientas – 6,40.


 

 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. sausio 29  d. įsakymu Nr. VT-55

(Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. VT-87 redakcija)

 

SOCIALINĖS PARAMOS IR KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) (toliau – savivaldybės gydytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Savivaldybės gydytojo pareigybės paskirtis – įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką, derinti savivaldybėje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas, organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – sveikatos politikos įgyvendinimas savivaldybėje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ir vieną iš šių studijų krypčių: medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos – išsilavinimą;

4.2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį (darbo patirties reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas);

4.3. išmanyti:

4.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;

4.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis;

4.4. gebėti:

4.4.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką; 

4.4.2. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje; 

4.4.3. organizuoti savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą ir juos įgyvendinti; 

4.4.4. organizuoti pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje; 

4.4.5. organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;

4.4.6. analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;

4.4.7. prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje; 

4.4.8. koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius; 

4.4.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis („MS Office“ programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.); 

4.4.10. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje; 

4.4.11. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4.12. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

5. Būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: savo elgesiu ar veikla neturi būti pažeidęs profesinės etikos, deontologijos normų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

6.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.

6.2. Organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.

6.3. Nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms.

6.4. Pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms.

6.5. Organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais.

6.6. Koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą.

6.7. Koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu.

6.8. Vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas.

6.9. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

6.9.1. lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;

6.9.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;

6.9.3. kitų klausimų pagal savo kompetenciją.

6.10. Pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.

6.11. Pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę.

6.12. Pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi.

6.13. Rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus.

6.14. Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius.

6.15. Nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai.

6.16. Organizuoja savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų veiklos vertinimą.  

6.17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) pateikia:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas).

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 6829, arunas.bulota@vtd.lt  

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-ir-kaimo-reikalu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-savivaldybes-gydytojas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;42290.html   

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata