Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.06.04
Savivaldybės tarybos posėdyje

Birželio 4 dieną nuotoliniu būdu įvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimti 26 sprendimai. Dauguma jų – pritarimas savivaldybės vadovų ir savivaldybės įstaigų ataskaitoms.


Savivaldybės biudžetas

Priimtas sprendimas dėl 2020 metų biudžeto pakeitimų. Padidintos biudžeto pajamos:

  • 64,2 tūkst. eurų ‒ papildomos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos;
  • 162,8 tūkst. eurų ‒ lėšos keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves (vietinės reikšmės kelių Pašvoginė‒Navikai ir  Strigailiškis‒Petriškė remontas);
  • 607,0 tūkst. eurų − speciali tikslinė dotacija iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų (Ignalinos rajono kultūros ir sporto centro pastatui rekonstruoti, Vidiškių gimnazijos sporto salei remontuoti, Ignalinos sporto ir pramogų centro sporto salės stogui rekonstruoti);
  • 28,8 tūkst. eurų ‒ kita speciali tikslinė dotacija (vienkartinėms premijoms socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti, esant ekstremaliai situacijai karantino laikotarpiu)
  •  225 tūkst. eurų  ‒ biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos (Ignalinos rajono turizmo informacijos centro 2020 metais planuojamos surinkti už prekes ir paslaugas ir jau surinktų lėšų likutis).

Padidintas 2020 metų biudžeto išlaidų planas 1185,2 tūkst. eurų, iš jų 193,3 tūkst. eurų –  darbo užmokesčiui ir 661,6 tūkst. eurų – turtui įsigyti.

Mokinių pavėžėjimas

Pakeistas Mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Nustatytas mokinių vežiojimo kompensavimą atsižvelgiant į naujai nustatytas mokyklų aptarnavimo teritorijas. Išimties atvejai paliekami nebe mokyklos, o savivaldybės Vaiko gerovės komisijos siūlymu, pritarus savivaldybės administracijos direktoriui. Mokymo sutartis jau sudariusiems mokiniams palikta galimybė išimties tvarka ir toliau būti (jei buvo) nemokamai pavežamiems į pasirinktą mokyklą iki mokymosi sutarties galiojimo pabaigos. Sprendime taip pat numatyta galimybė rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams būti nemokamai pavežamiems ne tik į savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, bet ir kitur savivaldybėje vykdomas neformaliojo vaikų švietimo programas, kurias teikia savivaldybės teritorijoje esantys neformaliojo vaikų švietimo teikėjai. Šiuo sprendimu siekiama paskatinti daugiau priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių lankyti artimiausią mokyklą ir didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą kaimo mokyklų mokiniams.

Melioracijos projektai

Pritarta Gilūtų, Varlenkos, „Dvarapievis“ melioracijos sistemų naudotojų asociacijų projektų ,,Gilūtų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Apvardų polderio bei Rimšės, Meikštų, Šiūlėnų ir Bernotų kadastro vietovių  dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Grybėnų polderio ir  Grybėnų, Mažėnų, Šiūlėnų bei Naujojo Daugėliškio kadastro vietovių  dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“  rengimui ir teikimui ES paramai gauti. Paramos intensyvumas – 80 proc. Šių projekto partnerė – Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Projektais siekiama pagerinti paviršinio vandens būklę ir ūkininkų darbo sąlygas.

Patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos prioritetinių darbų papildomas sąrašas. Ignalinos rajonui skirta  speciali tikslinė (100 tūkst. eurų) dotacija melioracijai. Lėšos bus panaudotos Kaniūkų kadastro vietovės melioracijos darbams, nes šioje vietoje drenažo sistema yra visiškai pasenusi ir nebeveikianti.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai nesikeičia

Priimtas sprendimas, kuriuo nustatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, kurie galios Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje 2021 metų mokestiniu laikotarpiu. Tarifai tokie patys, kokie buvo 2020 metais: 1,0 procento mokesčio tarifą nekilnojamajam turtui, 3,0 procentų mokesčio tarifą apleistam ir neprižiūrėtam nekilnojamajam turtui.

Investavimas į Ignalinos šilumos tinklus

Priimtas sprendimas investuoti į uždarąją akcinę bendrovę Ignalinos šilumos tinklus ir skirti 106,6 tūkst. eurų, didinant įmonės  įstatinį kapitalą. Per 2015–2018 metus į šilumos ūkio remonto ir priežiūros darbus investuota 106,8 tūkst. eurų nuosavų lėšų. Ignalinos centrinėje katilinėje buvo atlikti mūrinio dūmtraukio viršutinės dalies remonto darbai. Ignalinos ir Vidiškių katilinėse nuolat atliekamai pakuros, pelenų šalinimo įrangos, siurblių, mūro priežiūros ir remonto darbai.  Darbams atlikti panaudotos nuosavos lėšos. Šis investavimas buvo numatytas Ignalinos rajono savivaldybės strateginiame plane, taip pat atsižvelgta į įmonės prašymą.

Ataskaitos

Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje buvo išklausytos ir išsamiai aptartos savivaldybės vadovų ir savivaldybės įstaigų ataskaitos. Tarybos posėdyje pritarta Ignalinos rajono savivaldybės mero 2019 metų veiklos ataskaitai, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 m. veiklos ataskaitai bei finansinių ataskaitų rinkiniui. Pritarta švietimo įstaigų (Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro, Didžiasalio „Ryto“, Ignalinos ir Vidiškių gimnazijų, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos, Dūkšto mokyklos, Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos, Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos) 2019 m. veiklos ir finansinių ataskaitų rinkiniui. Pritarta Ignalinos kultūros ir sporto centro, Ignalinos krašto muziejaus, Ignalinos rajono priešgaisrinės tarnybos, Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro, Dūkšto globos namų, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro 2019 m. veiklos ir finansinių rodiklių ataskaitoms.

Iš savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaitos:

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sušaukti 9 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdžiai. Posėdžių metu buvo priimti 223 sprendimai, iš kurių 21 – strateginio planavimo, mokesčių ir biudžeto planavimo, 53 – turto ir investicijų planavimo, 19 – švietimo, kultūros ir sporto, 18 – socialinių reikalų, 13 – energetikos, vandentvarkos ir aplinkosaugos, 10 ­– teritorijų planavimo, po 9 – sveikatos apsaugos, kelių bei transporto klausimais. Savivaldybės tarybos pritarimu, 2019 metais į UAB Ignalinos šilumos tinklus investuota 137,750 tūkst. eurų, į UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ – 34,698 tūkst. eurų. 

Pasirašytas 131 potvarkis. Dalyvauta penkiuose Utenos regiono plėtros tarybos posėdžiuose, viename Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros tarybos posėdyje. Gegužės mėnesį meras atstovavo Ignalinos rajono savivaldybei Neringos savivaldybėje vykusiame Lietuvos kurortų asociacijos suvažiavime. Įvyko 18 vyriausybinio lygio pasitarimų, seminarų, konferencijų, taip pat 63 susitikimai su verslo atstovais. Susitikimuose aptartos investavimo į kultūros, pramogų ir sporto, mažmeninės prekybos, atsinaujinančios energetikos išteklių sektorius galimybės. Rajono verslininkams organizuoti mero pusryčiai. Dalyvauta įvairiuose seniūnijų, bendruomenių renginiuose, organizuoti susitikimai su Vidiškių, Naujojo Daugėliškio seniūnijų gyventojais, Grybėnų kaimo bendruomene.

2019 m. birželio mėnesį Ignalinos rajono savivaldybės delegacija lankėsi Breslaujos mieste (Baltarusija), liepos pradžioje – Prachaticės mieste (Čekijoje). Ignalinoje lankėsi Vokietijos Kronshageno miesto Raudonojo Kryžiaus  atstovai.

Bendradarbiauta su Ignalinos televizija, spauda. Informacija apie savivaldybės veiklą, planus, projektus ir kt. teikiama savivaldybės interneto svetainėje bei socialiniuose tinkluose.

Iš savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos:

2019 metais buvo patvirtintas 15875,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto pajamų planas, kuris buvo tikslintas ir metų pabaigoje sudarė 17840,4 tūkst. eurų. 2019 metų savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,8 proc., gauta 18164,2 tūkst. eurų pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio surinkta 5 proc. daugiau negu planuota. Viršytas žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, nuomos mokesčio už valstybinę žemę pajamų planas. 2019 metais buvo patvirtintas 17463,6 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų planas, kuris buvo tikslintas ir  sudarė 19028,4 tūks. eurų.

Vykdant 2019 metų savivaldybės biudžetą, užtikrintas pagrindinių funkcijų − bendrųjų valstybės paslaugų, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, ekonomikos, aplinkos apsaugos, būsto ir komunalinio ūkio, sveikatos apsaugos, poilsio, kultūros ir religijos, švietimo, socialinės apsaugos – finansavimas. Daugiausia lėšų – 5813,5 tūkst. eurų – skirta Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai, 3562,1 tūkst. eurų – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės prieinamumo gerinimo programai.

Tiesioginės išmokos žemės ūkiui sudarė 7,6 mln. eurų, išmokos pagal Kaimo plėtros programos priemones sudarė 6,2 mln. eurų,

2019 metais įgyvendinta 14 projektų už 3403,2 tūkst. eurų. Tai vandentvarkos, kelių, gatvių, užterštų teritorijų tvarkymo, pastatų remonto  darbai. Ataskaitoje minima ir dar 20 šiais metais tęsiamų ar naujai pradėtų projektų. Tai dviračių ir pėsčiųjų takų plėtros, vietinės reikšmės kelių asfaltavimo, apšvietimo, vandentvarkos,  socialinio būsto plėtros, paslaugų gerinimo ir kiti darbai.

Savivaldybės administracijoje patvirtintos 75 valstybės tarnautojų pareigybės (užimtos 67), darbuotojų pagal darbo sutartis 85 (79 užimtos). 2019 m. gauti 5257 prašymai, išsiųsta 2169 raštų, pasirašyta 1632 administracijos direktoriaus įsakymų.

2019 metais 25 šeimoms (49 šeimos nariams) išnuomoti socialiniai būstai, 1 darbuotojo, susijusio su savivaldybės įstaiga darbo santykiais,  šeimai išnuomotas savivaldybės būstas, 1 šeimai, iškeldinamai iš netinkamų gyventi ir gresiančių sugriūti gyvenamųjų patalpų, išnuomotas savivaldybės būstas, 26 šeimoms išnuomotas savivaldybės laikinas būstas. 285 rajono gyventojams suteikta nemokama pirminė teisinė pagalba.

2019 m. Ignalinos rajono gyventojų skaičius – 14 860. Užregistruota 75 gimimai, 334 mirtys, 73 santuokos, 46 skyrybos.

Atsakymai į klausimus

Svarstant ataskaitas daugiausia tarybos narių klausimų sulaukė meras Justas Rasikas ir savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė. Meras atsakė į klausimus dėl darbo vietų, susitikimų su verslininkais naudos, dėl įmonių veiklos ir paramos joms skyrimo, dėl seniūnijų kelių tvarkymo, dėl konkursų į laisvas valstybės tarnybos ir įstaigų vadovų vietas, dėl atsinaujinančios energetikos projektų ir kt. Savivaldybės vadovas minėjo, kad vieni susitikimai su verslininkais buvo naudingi dėl susipažinimo, jų nuomonių išklausymo, kiti buvo susiję su investuotojų susidomėjimu tam tikrais rajono objektais ir konkrečiais jų planais. Šia linkme dirbama ir toliau, siekiama ilgalaikių rezultatų ir tai nevyksta labai greitai. Daug ką sustabdė karantinas, bet, pasak mero, jis nusiteikęs optimistiškai ir tikrai mato gerų perspektyvų. Su Darbo užimtumo tarnyba bendradarbiaujama įgyvendinant ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką projektus. Dėl įmonių buvo dar kartą akcentuota nuomonė, kad jų vadovai yra atsakingi už sėkmingą veiklą ir turėtų tvarkytis taip, kad nereikėtų prašyti savivaldybės paramos. Komentuojant SĮ „Kompata“ skirtą paramą, minėtas poreikis įsigyti naujų atliekų surinkimo konteinerių aptarnavimo techniką, kuri nebuvo numatyta anksčiau įgyvendinant projektą. Kalbant apie seniūnijų kelių tvarkymą, pastebėta, kad numatytas greiderio įsigijimas Dūkšto ir Rimšės seniūnijoms ir jos galės kelius lyginti greideriu. Kalbėta apie konkursus, jų organizavimo tvarką ir gana griežtus reikalavimus. Į klausimą apie saulės energijos panaudojimą Ignalinos šilumos ūkyje buvo atsakyta, kad svarstomos įvairios galimybės, žiūrima į ateitį ir stengiamasi prognozuoti, kas laukia. „Ignalina gali tapti naujuoju pavyzdžiu ne tik Lietuvai, bet ir Europai. Toks šansas tikrai yra“,– sakė meras.

Atsakydama į klausimus direktorė Jūratė Balinskienė sakė, kad visi 2019 metais nebaigti darbai persikėlė į šiuos metus. Praeitų metų biudžeto likutis labai pagelbėjo šiais metais tvarkantis su coronaviruso iššūkiais. Kalbėta apie privatizuojamus pastatus, pastebėta, kad Kazitiškio mokykla naudojama bendruomenės veikloms, čia renkasi ir jaunimas, jiems įrengta treniruoklių patalpa. Atsakant dėl žemės ūkio specialistų minėta, kad kiekvienoje seniūnijoje dirba žemės ūkio specialistai, tik Naujojo Daugėliškio ir Rimšės seniūnijose dirba vienas žmogus. Toks sprendimas priimtas, atsižvelgiant į mažėjantį deklaruojančių asmenų skaičių. Seniūnijose įrengtos saugios darbo vietos, sudaromos išankstinės eilės, gyventojai pakviečiami tam tikru laiku. Iki šiol jokių nusiskundimų negauta.

Posėdžio transliacija

I dalis

http://www.youtube.com/watch?v=kAn3L4fZel4

II dalis

http://www.youtube.com/watch?v=qMoaEAJyIoY

 

 

parengė Lina Kovalevskienė,

tel. (8 386) 52522, el.p. lina.kovalevskiene@ignalina.lt


 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata