Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.10.22
Skelbiamas konkursas į Statybos ir komunalinio ūkio vedėjo pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 9,00).


 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. VT-422


STATYBOS IR KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir koordinuoti Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus veiklą, organizuoti savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų statybą, rekonstrukciją ir remontą, vykdyti statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovo funkcijas.  

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas statybos ir komunalinio ūkio srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti inžinerijos mokslų krypčių grupės aukštąjį universitetinį arba inžinerijos mokslų krypčių grupės aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį statybos srityje; 

4.4.  turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, statybos procesus;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti savo darbo srities informaciją ir rengti išvadas, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas ir mokėti jas taikyti praktiškai, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“ ir kt. kompiuterinėmis programomis,  teisės aktų ir kitų dokumentų valdymo ir paieškos sistemomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Organizuoja skyriaus darbą, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą.

5.2. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.3. Pagal skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl finansinių išteklių skirstymo, formuojant savivaldybės biudžetą, įgyvendinant patvirtintas programas, naudojant gaunamas lėšas iš valstybės biudžeto ir tarptautinių programų, kontroliuoja šių finansinių išteklių panaudojimą.

5.4. Pagal valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamas lėšas, savivaldybės institucijų sprendimus, pasirašytas sutartis organizuoja savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų statybą, rekonstrukciją ir remontą, vykdo statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovo funkcijas, pasirašo atliktų darbų aktus, atitinkamas pažymas ir sąskaitas faktūras.

5.5. Supažindina naujai priimtus darbuotojus su jų darbo sritimi, planuoja jų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, organizuoja mokymus.

5.6. Teikia administracijos direktoriui pasiūlymus savivaldybės turto rekonstrukcijos ir remonto klausimais.

5.7. Organizuoja gyvenamųjų patalpų ir kitų savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų eksploatavimą.

5.8. Organizuoja savivaldybėje statomų, remontuojamų objektų, renovuojamų ir remontuojamų vietinių kelių ir melioracijos įrenginių techninės kontrolės vykdymą.

5.9. Organizuoja pastatytų ir renovuojamų objektų technines darbo ir valstybines komisijas.

5.10. Įgyvendina savivaldybėje pažangius statybos ir komunalinio ūkio tvarkymo metodus; koordinuoja savivaldybei priklausančių biudžetinių įstaigų komunalinio ūkio veiklą, konsultuoja savivaldybės biudžetines įstaigas, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims pasiūlymus ūkinės veiklos klausimais.

5.11. Rengia metinių planų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų rekonstrukcijos ir remonto projektus, atlieka statybos ir remonto darbų užsakovo funkcijas.

5.12. Teikia administracijos direktoriui pasiūlymus ir duomenis dėl ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, ūkinių, investicinių, ekologinių ir kitų programų projektų rengimo.

5.13. Organizuoja savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių taisymą ir priežiūrą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų.

5.14. Kontroliuoja vietinių kelių ir gatvių techninę būklę, teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl jų remonto, rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtros.

5.15. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, informaciją, statistikos ir kitus reikalingus duomenis skyriui priskirtais klausimais savivaldybės administracijai, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms.

5.16. Gavęs administracijos direktoriaus įgaliojimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, kurios įvyksta savivaldybės statomuose arba jau veikiančiuose objektuose, analizuoja avarijų priežastis, rengia pasiūlymus padėčiai gerinti.

5.17. Dalyvauja formuojant savivaldybės biudžetą, teikia reikalingus duomenis.

5.18. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinį vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.19. Rengia skyriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia ją administracijos direktoriui.

5.20. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

5.21. Derina ir pagal poreikį rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą, vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą.

5.22. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras ir atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą.

5.23. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų programų, savivaldybės biudžeto lėšų.

5.24. Dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koreguojant savivaldybės strateginį plėtros ir veiklos planus.

5.25. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymus.

5.26. Gavęs įgaliojimus pagal skyriui priskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei valstybinėse ir kitose institucijose.

5.27. Dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.

5.28. Pagal skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų bei skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų.

5.29. Atsako už skyriaus veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, pagal skyriui priskirtą kompetenciją – strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą.

5.30. Koordinuoja pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą.

5.31. Kontroliuoja, ar skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

5.32. Laiku atlieka kitus, su darbo funkcijomis susijusius, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus  administracijos direktoriui. _________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikia:

 

1. prašymą;

2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“;

4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas);

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 2196834, dalia.januleviciene@vtd.lt  

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/statybos-ir-komunalinio-ukio-skyriaus-kuris-nera-kitame-strukturiniame-padalinyje-vedejas-pareigines-algos-koeficientas-900-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;40396.html  

 
  Spausdinti  
komentarų nėra
Atgal
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
Naujienų prenumerata

Savaitės klausimas
Ar esate patenkinti Ignalinos autobusų parko vietinio susisiekimo maršrutais, ar teikiate pasiūlymus?
Taip
Ne, teikiu pasiūlymus dėl jų keitimo
Ne, neteikiu pasiūlymų
Nesinaudoju šiomis paslaugomis
Rezultatai
Balsų: 108 žmonių
Pasiūlykite savo klausimą