Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.01.13
Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas 2021 metams ir joms gauti finansavimą

2021 metais planuojama tęsti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų finansavimą Lėšos skiriamos vienai vaiko, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, pasirinktai NVŠ programai finansuoti.


 

Lėšos NVŠ teikėjams apskaičiuojamos pagal vaikų, pasirinkusių NVŠ programas bei sudariusių su švietimo teikėjais ugdymosi sutartis.

NVŠ programas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

  • turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
  • registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
  • turi NVŠ programos (-ų) įgyvendinimui pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
  • užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
  • turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais:

Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintis asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galintys dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais norintys įgyvendinti NVŠ programas, turi:
1) įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;
2) užsiregistruoti ŠMIR (jei dar nėra užsiregistravę), pateikiant užpildytą laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę ir joje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus (asmens tapatybės kortelę arba pasą, individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą).

Kiti švietimo teikėjai, norintys įgyvendinti NVŠ programas, turi užsiregistruoti (jei dar nėra užsiregistravę) ŠMIR, pateikdami užpildytą Kito švietimo teikėjo duomenų registravimo kortelę ir joje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus (įstaigos registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimą arba Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, notaro patvirtintus ir Juridinių asmenų registre įregistruotus įstaigos nuostatus (įstatus)).

Dėl registravimosi ŠMIR kreiptis į savivaldybės ŠMIR tvarkytoją Ritą Gasiukevičienę (el. p. rita.gasiukeviciene@ignalina.lt).

NVŠ programos turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695, nuostatas ir registruotos Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR), įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį.

Švietimo teikėjai, norintys 2021 m. gauti finansavimą NVŠ programų įgyvendinimui:

1. Jei dar nėra registruoti, jau dabar registruojasi ŠMIR.
 

2. Parengtas programas pagal nurodytą formą (1 priedas) patys registruoja ir skenuotas įkelia į NŠPR (daugiau informacijos čia) ir iki sausio 21 dienos teikia savivaldybės administracijai.

3. Programos atitinkančios reikalavimus bus skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. NVŠ teikėjai iki sausio 31 dienos pasirašo sutartį su tėvais dėl vaiko dalyvavimo NVŠ programoje (privaloma sutarties forma, pildoma elektroniniu būdu (pildymo pavyzdys), patys suveda duomenis apie vaikus, dalyvaujančius teikėjo NVŠ programoje, į Mokinių registrą (jei neturi prieigos prie Mokinių registro, valstybinės, nevalstybinės institucijos ir laisvieji mokytojai – kreipiasi  į Nacionalinę švietimo agentūrą (daugiau informacijos čia).

4.  Teikia savivaldybės administracijai NVŠ programose nuo vasario 1 d. dalyvaujančių ir tikslinį NVŠ finansavimą galinčių gauti vaikų skaičių, vardus ir pavardes (iš Mokinių registro).

NVŠ lėšų skyrimas ir panaudojimas savivaldybėje vyks vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758;

 Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-16.

Informaciją teikia Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Vaitkevičienė, el. p. danguole.vaitkeviciene@ignalina.lt tel. 8 655 12 562.

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata