Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.09.17
Savivaldybės tarybos posėdyje

Rugsėjo 17 dieną įvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nuotolinis posėdis. Jame priimta 19 sprendimų: tikslintas biudžetas, spręsti švietimo, sveikatos paslaugų, naujų projektų įgyvendinimo, savivaldybės būsto, verslo rėmimo  ir kiti klausimai. Tarybos narius pasveikinęs meras Justas Rasikas, džiaugėsi, kad visi yra sveiki ir nė vienam neprireikė saviizoliacijos. Nuotolinis posėdžio būdas pasirinktas pasitarus su Vyriausybės atstovu.Savivaldybės biudžetas

Priimtas sprendimas dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo. Biudžeto pajamos ir išlaidos padidintas  64,7 tūkst. eurų. Gauta dotacija socialinėms paslaugoms (30,8 tūkst. Eur), Užimtumo programai finansuoti (3,6 tūkst. Eur), taip pat speciali tikslinė dotacija dėl COVID-19 patirtoms išlaidoms kompensuoti (30,3 tūkst. Eur). Padidinti Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos, Ignalinos kultūros centro, Ignalinos švietimo ir sporto paslaugų centro išlaidų planai, skirta dotacija savivaldybės administracijai, Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriui valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Ignalinos rajono ligoninėje – karščiavimo klinika

Priimtas sprendimas skirti viešąją įstaigą Ignalinos rajono ligoninę asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams (karščiavimo klinika). Ligoninės direktorei Astai Batūrienei pavesta organizuoti karščiavimo klinikos veiklą, parengti patalpas karščiuojantiems pacientams, vadovaujantis apraše nustatyta tvarka.

Kaip sakė į tarybos narių klausimus atsakiusi ligoninės direktorė Asta Batūrienė, klinika bus įrengta nenaudojamose ligoninės patalpose, atskirame korpuse su atskiru įėjimu. Šiuo metu vyksta remonto darbai. Direktorė patikino, kad COVID-19 sergantys asmenys šioje klinikoje tikrai negulės. Čia bus atliekami tyrimai ir pacientai siunčiami į namus saviizoliacijai.

 

Ignalinos rajono gyventojams, ypač kaimų, susisiekimas su Visaginu, kur jau veikia tokia klinika, nėra patogus, todėl jiems būtų geriau paslaugas gauti savo rajone. Meras J. Rasikas minėjo, kad mūsų savivaldybės susitarimas su Visagino karščiavimo klinika ir toliau galios, nes reikia pasilikti atsarginį variantą tam atvejui, jei iškiltų kokių problemų. Klinikos atidarymo ir veiklos išlaidas, kaip rodo kitų savivaldybių patirtis,  finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Švietimas

Pakeistas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T‑50 priedas „Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir jų skyrių mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičius kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius ir priešmokyklinio ugdymo grupių  skaičius 2020–2021 mokslo metams“, išdėstant jį nauja redakcija. Leidžiamas minimalus mokinių skaičius klasėje pradinio ir pagrindinio ugdymo švietimo įstaigose – 8, vidurinio ugdymo – 12. Mažesnis negu nustatyta mokinių skaičius yra Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos III klasėje (10 mokinių), todėl finansavimas iš valstybės dotacijos nebus skiriamas,  ir Naujojo Daugėliškio skyriaus 5 klasėje (6 mokiniai) – bus skirtas 50 proc. finansavimo lėšų. Kaip minėjo Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė, pagal atliktus paskaičiavimus gimnazija turėtų išsiversti iš gaunamų lėšų. Jei lėšų pritrūks, jos bus skirtos iš savivaldybės biudžeto.

Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, priimtas sprendimas dėl Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos nuostatų patikslinimo. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla yra įtraukta į Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr.  VT-341 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo“. Mokyklos pastate Ligoninės g. 13 B bus mokinių bendrabutis.

Savivaldybės būsto klausimai

Siekiant įgyvendinti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo nuostatas, pakeistas Ignalinos rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos ir socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-207.  Kad būtų galima greičiau apgyvendinti įgytus ar atlaisvintus savivaldybės būstus, savivaldybės administracija įgaliota sudaryti savivaldybės ir socialinio būsto fondo sąrašus, juos keisti. Taip pat šiuo sprendimo projektu siūloma įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto, nuomą rinkos kaina pailginti iki trejų metų laikotarpio. Savivaldybės būsto nuomininkai, turintys teisę pirkti būstą, turės ilgesnį laiko tarpą atlikti būsto pirkimo procedūras.

Priimti sprendimai dėl trijų kambarių namo (119,24 kv. m) Dūkšto mieste, dėl dviejų kambarių (57,21 kv. m) buto Ignalinos mieste ir  trijų kambarių (53,81 kv. m) buto su rūsiu Ignalinos mieste pardavimo.

Dviračių takų ir Ligoninės gatvės projektai

Pritarta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Ignalinos mieste, sodininkų bendriją sujungiant su esamu dviračių ir pėsčiųjų taku“. Taką planuojama įrengti  nuo sodininkų bendrijos „Ąžuolas“ iki esamo dviračių ir pėsčiųjų tako, taip pat take būtų pastatytas tiltelis, nukastas šlaitas, įrengta  apsauginė tvorelė šalia šlaito link ežero. Suplanuota iškirsti apie 10 medžių ir įrengti poilsio aikšteles žmonėms su negalia.

Pritarti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos patikslinimui. Regioninio planavimo būdu nebus įgyvendinami du projektai, suplanuoti Utenos regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje. Projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiškio kaimą“ nebus įgyvendinamas, nes projekto paraiškos vertinimo metu nebuvo pritarta dviračių tako tiesimui nuo Mokyklos g. į Strigailiškio kaimą dėl atkarpoje planuotos tako vietos per privatų žemės sklypą. Siekiant nusavinti sklypo dalį, reikia atlikti daug sudėtingų procedūrų. Dėl to labai užsitęstų projekto įgyvendinimo laikas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nuspręsta vietoje šio projekto vykdyti anksčiau minėtą projektą „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Ignalinos mieste sodininkų bendriją sujungiant su esamu dviračių ir pėsčiųjų taku“.

Projektą „Ignalinos miesto Ligoninės g. dalies rekonstrukcija“ nuspręsta  įgyvendinti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, nes pavėluotai gautas ekpertuotas techninis projektas, kuris turėjo būti teikiamas su paraiška regioniniam finansavimui gauti. Terminas negalėjo būti pratęstas. Meras Justas Rasikas apgailestavo dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių ir užsitęsusių parengiamųjų darbų, kurių nespėta laiku atlikti.

Savivaldybės turtas

Papildytas viešo aukciono būdu parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašas 27 punktu, įrašant savivaldybės turtą: dalį administracinio pastato, esančio Bažnyčios g. 2, Mielagėnuose, Ignalinos rajone. Siūlomas parduoti savivaldybės turtas yra nenaudojamas ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pripažintas nereikalingu. Taip pat iš sąrašo išbraukiami trys viešuose aukcionuose parduoti (14 tūkst. Eur) objektai.

Priimtas sprendimas perduoti Asociacijai „Auxilium Ignalina“  10-čiai metų pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudoti jos įstatuose numatytai veiklai (teikti pagalbą ir socialines paslaugas asmenims, negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį) vykdyti 31,58 kv. m negyvenamąsias patalpas, esančias Ligoninės g. 13, Ignalinos mieste.

Verslo rėmimo tvarka, delegavimo klausimai ir kt.

Pakeistas Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos  aprašas, patikslinant nuostatas, kuriomis reglamentuojama, jog paraiškų teikėjai  paramai gauti  turi būti deklaravę gyvenamąją vietą, registruoti ir veiklą vykdę rajone 7 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Patikslinta nuostata dėl Ignalinos rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudėties, papildant, jog komisija sudaroma iš trijų savivaldybės tarybos narių, keturių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų. Nuo tarybos į komisiją deleguoti Justas Rasikas, Alfonsas Gasparavičius ir Vytautas Gimžauskas. Meras Justas Rasikas ragino verslininkus aktyviau naudotis parama.

Į Ministro Pirmininko darbo grupę savivaldybių klausimams deleguota  Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorę Jūratę Balinskienę.

Leista Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai Ignalinos rajono priešgaisrinei tarnybai stoti į Lietuvos gaisrinės saugos asociaciją ir dalyvauti jos veikloje.

Patvirtintas patikslintas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. 

Kitas savivaldybės tarybos posėdis planuojamas spalio pabaigoje.

 

parengė Lina Kovalevskienė,

tel. (8 386) 52522, el.p. lina.kovalevskiene@ignalina.lt 

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata