Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.10.16
Kvietimas teikti paraiškas dėl finansinės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui

Ignalinos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšoms gauti pagal Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-179 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-210 redakcija).


Paraiškos priimamos ir registruojamos Ignalinos rajono savivaldybės administracijos raštinėje, 8 kab., Laisvės a. 70, Ignalina.

Paraiškų pateikimo terminas – iki 2020-10-23 15.00 val.

Kontaktai pasiteirauti: Ramunė Mečelienė, Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 386) 39140, el. p. ramune.meceliene@ignalina.lt

KVIETIMO DOKUMENTAI:

Paraiška 

Deklaracija

Tvarkos prašas

 


Teikti paraiškas gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai:

1. kurie ne mažiau kaip 7 mėnesius iki paraiškos pateikimo yra įregistruoti ir veiklą vykdo savivaldybės teritorijoje (nurodant juridinių asmenų buveinės adresą);

2. deklaravę gyvenamąją vietą Ignalinos rajone ne trumpiau kaip 7 mėnesius iki paraiškos pateikimo ir vykdę veiklą ne trumpiau kaip 7 mėnesius (ne mažiau kaip 140 dienų) einamaisiais ir praėjusiais metais iki paraiškos pateikimo (dirbantys pagal verslo liudijimus, individualios veiklos pažymas);

3. neturintys įsiskolinimų (visiškai atsiskaitę):

3.1. Valstybinei mokesčių inspekcijai;

3.2. Valstybiniam socialinio draudimo fondui;

3.3. savivaldybės biudžetui;

3.4. Ignalinos rajono savivaldybės įstaigoms ir įmonėms, teikiančiomis vandens tiekimo ir nuotekų, šildymo, atliekų tvarkymo paslaugas.

 

Finansinė parama teikiama ir lėšos naudojamos šioms priemonėms:

1. Įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti –  ne daugiau kaip 150,00 Eur su įmonės steigimu susijusioms išlaidoms, kurias sudaro mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima; atlyginimas valstybės įmonei Registrų centrui už juridinio asmens įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą, įmonės antspaudo gamybai.

Pateikiamos su įmonės steigimu susijusių išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

2. Interneto svetainės sukūrimo išlaidoms kompensuoti – ne daugiau kaip 300,00 Eur.  Pagrindines interneto svetainės kūrimo išlaidas sudaro mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus, mokestis už interneto svetainės įkėlimą į serverį. Svetainė turi būti pasiekiama, informacija joje pateikiama ir atnaujinama (veiklos vykdymas) ne mažiau kaip 12 mėn. po finansavimo gavimo. Pateikiama interneto svetainės palaikymo (priežiūros) sutarties, sudarytos ne trumpesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui,  kopija. Interneto svetainėje 12 mėn. po finansavimo gavimo turi būti skelbiama informacija apie finansinės paramos gavimą iš Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Rinkodaros ir informavimo priemonių išlaidoms kompensuoti:

3.1. Reklaminių leidinių, skrajučių pristatant pareiškėjo veiklą išlaidoms – ne daugiau kaip 200 Eur per metus. Pateikiami tai įrodantys dokumentai, leidinių kopijos.

3.2. Dalyvavimui parodose. Subjektų dalyvavimo Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslo misijose (pristatant savo gaminamą produkciją ar teikiamas paslaugas) išlaidoms padengti – ne daugiau kaip 800 Eur per metus. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminiams spausdinimas, įrašui kataloge).

3.3. Iškabų, stendų, lauko reklamų, kelio ženklų su nuorodomis ir kita informacija apie savo teikiamas paslaugas pagaminimo išlaidoms padengti – ne daugiau kaip 500 Eur.

Su paraiška pateikiama informacija apie leidinių platinimo kanalus, dalyvavimą parodoje, rinkodaros priemonių kopijos, stendų, iškabų nuotraukos. Turi būti viešinama informacija apie finansinės paramos gavimą iš Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.  

4. Palūkanoms kompensuoti už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms) – ne daugiau kaip 1000 Eur vienam verslo subjektui. Palūkanos kompensuojamos pagal suteikusios paskolą kredito įstaigos išvadą, informaciją apie sumokėtas palūkanas ir pateiktus dokumentus (sutartį su kredito įstaiga, verslo projektą ir pan.).

5. Verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidoms kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir savo verslą pradedantiems – ne daugiau kaip 500 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidoms. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų  atliktų paslaugų – verslo plano arba investicinio projekto rengimo, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo – išlaidoms kompensuoti. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas pateikus pasirašytos finansavimo sutarties kopiją projektui finansuoti, apmokėjimą už paslaugas įrodančius dokumentus.

6. Veiklos plėtros – įrangos įsigijimo – išlaidoms kompensuoti – ne daugiau kaip 5000 Eur pareiškėjo išlaidoms, patirtoms plečiant gamybinę (ūkinę) ar paslaugų veiklą, išlaidoms už įrangos ir kitų prekių (pvz. baldų ir pan.) įsigijimą.

7. Įrangos draudimui. Dalyvaujant Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomose programose, vienus metus kompensuojama ne daugiau kaip 300 Eur nupirktos įrangos draudimo išlaidų.

8. Seminarams, kvalifikacijos kėlimo kursams – keliant kvalifikaciją arba ją įgyjant, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur per kalendorinius metus. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip 5 kalendorinių dienų) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesines žinias ir įgūdžius.

Jeigu 1–8 punktuose numatytai finansinės paramos priemonei parama suteikiama iš kitų valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos programų ar fondų, finansavimas neskiriamas.

Finansinei paramai gauti teikiami šie dokumentai:

1. nustatytos formos lietuvių kalba užpildyta paraiška (1 priedas);

2. juridinio asmens registracijos dokumento kopija, įstatų ar nuostatų kopija; fiziniam asmeniui – dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą, kopija;

3. SVV subjekto deklaracija (2 priedas);

4. juridinę galią turintys dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios patirtas ir apmokėtas išlaidas, pvz. sutartys, sąskaitos faktūros, banko išrašai ir pan. Dokumentai, paminėti aprašo 11.1–11.8 papunkčiuose, atsižvelgus į finansuojamas priemones;

5. gali būti teikiami kiti dokumentai, patvirtinantys finansinės paramos reikalingumą arba papildoma informacija SVV subjekto nuožiūra, arba komisijai užklausus. Komisija, įvertinusi paraiškos dokumentus, motyvuotu sprendimu paraišką gali atmesti (pvz., pateikti netinkami dokumentai ir pan.).

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo (vadovo parašu).

Paraiškas finansinei paramai gauti svarsto, vertina ir siūlymą dėl finansinės paramos skyrimo administracijos direktoriui teikia Ignalinos rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija, sudaryta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. VT-574 „Dėl Ignalinos rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

 

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata