Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

Paslaugos rezultatas

Sprendimas

 • Apibūdinimas

  Taisomi, keičiami neteisingi asmens deklaravimo duomenys arba panaikinami deklaravusių, bet gyvenamąją vietą pakeitusių ir tuo adresu nebegyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys.

  Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Alytaus miesto savivaldybės priimamąjį, Rotušės a. 4, Alytus, arba per įgaliotą asmenį.

  Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu, asmeniui atvykus į instituciją, arba paštu.

 • Teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; 2009, Nr. 141-6192).

  2. Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 (Žin., 2008, Nr. 44-1673).

  3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804).

  4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290).

  5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2011, Nr. 4-125).

  6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236, 2005,  Nr. 139-5008).

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas).

  3. Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.

  4. Įgaliotam asmeniui – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

  5. Dokumentai, patvirtinantys asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą (bendrijos pirmininko raštiškas patvirtinimas-pažyma, kad asmuo pakeitė gyvenamąją vietą ir nurodytu adresu negyvena arba kaimynų patvirtinimas).

  6. Gyvenamosios patalpos pirkimo – pardavimo sutartis (kai prašoma panaikinti buvusių gyvenamosios patalpos savininkų ar jų šeimos narių gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis).

  7. Ištuokos liudijimas ir teismo sprendimas, kai kreipiamasi dėl buvusio sutuoktinio neteisingų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo.

 • Paslaugos teikėjas

  Seniūnijos pagal gyvenamąją vietą

 • Trukmė
 • 20 darbo dienų

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  2 vienpusės sąveikos lygis

 • Teikimo ypatumai

  Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) turi teisę kreiptis į deklaravimo įstaigą dėl deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ar panaikinimo. Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

  1. Gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis.

  2. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis.

  3. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio asmens deklaravimo duomenis.

  Deklaravimo įstaigos sprendimu deklaravimo duomenys taip pat naikinami, kai:

  1. panaikinamas užsieniečiui išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

  2. atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

  3. pasibaigia užsieniečiui išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikas;

  4. asmuo, netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės, per 3 mėnesius teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-10 16:29:37
Naujienų prenumerata