Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.09.19
Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 7,40).


 

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, teikti metodinę pagalbą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos specialistams rengiant ir organizuojant viešųjų pirkimų dokumentus, organizuoti savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plano rengimą, koreguoti ir prižiūrėti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatų.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.5. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti savo darbo srities informaciją ir rengti išvadas, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas ir mokėti jas taikyti praktiškai, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“ ir kt. kompiuterinėmis programomis,  teisės aktų ir kitų dokumentų valdymo ir paieškos sistemomis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

5.1. Pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, organizuoja ir kontroliuoja viešuosius pirkimus, rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus ar organizuoja šių dokumentų rengimą ir tikrina parengtus dokumentus, prižiūri skyriaus vedėjo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavestų užduočių vykdymą, siekdamas užtikrinti veiksmingą skyriaus darbą.

5.2. Organizuoja gautų pasiūlymų nagrinėjimą ir išvadų teikimą Viešojo pirkimo komisijai ar pirkimo organizatoriui, tiekėjų informavimą raštu apie pirkimo procedūrų eigą, siekdamas, kad tiekėjai gautų pirkimo dokumentų paaiškinimus ir būtų užtikrinta pirkimo procedūrų atitiktis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams.

5.3. Perkančiosios organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pavedus, atlieka viešąjį pirkimą, parenka viešojo pirkimo būdą pagal savivaldybės administracijos padalinių pateiktose ir savivaldybės administracijos direktoriaus bei asignavimų valdytojų patvirtintose paraiškose pirkti prekes, paslaugas ir darbus nurodytą informaciją, tikrina savivaldybės administracijos padalinių parengtų ir pateiktų techninių specifikacijų, reikalavimų tiekėjams ir sutarčių projektų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms ir teikia pasiūlymus, kaip juos pataisyti, rengti pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka teikti juos svarstyti Viešojo pirkimo komisijai ar pirkimo organizatoriui, siekdamas, kad viešojo pirkimo dokumentai būtų tinkamai parengti.

5.4. Organizuoja pirkimo dokumentų paaiškinimų rengimą, išsiuntimą tiekėjams, rengia susitikimus su tiekėjais, informuoja juos raštu apie pirkimo procedūrų eigą, rezultatus.

5.5. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos skyriais, struktūriniais teritoriniais padaliniais – seniūnijomis, į struktūrinius padalinius neįeinančias valstybės tarnautojais, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėja jų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių paklausimus, rengia atsakymus į prašymus ir skundus, konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių darbuotojus, savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių, organizacijų specialistus viešųjų pirkimų klausimais, siekdamas suteikti informaciją pagal kompetenciją.

5.6. Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų tobulinimo, savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių, organizacijų organizuojamų viešųjų pirkimų, tobulina viešųjų pirkimų organizavimo tvarką savivaldybės administracijoje tam, kad didėtų viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas ir operatyvumas.

5.7. Teikia pasiūlymus dėl rajono savivaldybės interneto svetainės viešųjų pirkimų posistemės kūrimo ir eksploatavimo.

5.8. Kontroliuoja rezoliucijų ir pavedimų vykdymą, nuolat informuoja skyriaus vedėją apie rezoliucijų ir pavedimų vykdymą ir vykdymo terminus.

5.9. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių veikla susijusi su skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje.

5.10. Organizuoja taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, projektų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, įgaliojimų, kuriais įgaliojama kita perkančioji organizacija atlikti viešojo pirkimo procedūras, sudarymo projektų, savivaldybės institucijų sprendimų projektų, kitų su pirkimais susijusių vidaus dokumentų projektų parengimą ir įgyvendinimą laiku.

5.11. Atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną ir laiku inicijuoja (organizuoja) lokalinių teisės aktų, susijusių su pakeitimų įgyvendinimu, pakeitimus, organizuoja kitų skyrių informavimą.

5.12. Užtikrina ir kontroliuoja tinkamą su viešaisiais pirkimais susijusios skelbtinos informacijos perdavimą skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą savivaldybės interneto svetainėje.

5.13. Nagrinėja juridinių, fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos.

5.14. Vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus.

5.15. Koordinuoja rajono savivaldybės administracijos prekių, paslaugų, darbų viešuosius pirkimus, kad būtų taupiai ir racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos.

5.16. Organizuoja rajono savivaldybės administracijos kasmetinio prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų plano sudarymą ir jo įgyvendinimą.

5.17. Organizuoja ir užtikrina prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių nustatymą.

5.18. Administruoja Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) sistemą.

5.19. Laiku atlieka kitus, su darbo funkcijomis susijusius, savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikia:

1. prašymą;

2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“;

4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas);

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 71 37, el. p. migle.noreikaite@vtd.lt

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/viesuju-pirkimu-skyriaus-vedejo-pavaduotojas-pareigines-algos-koeficientas-740-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;40107.html  

 
  Spausdinti  
komentarų nėra
Atgal
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
Naujienų prenumerata