Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.08.29
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus hidrotechnikos statinių statybos inžinieriaus, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas.


 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Pretendentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius melioracijos veiklą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos valdymą.

3.  Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

  Hidrotechnikos statinių statybos inžinieriaus funkcijos:

1. Rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus.

2. Organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektavimą, projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas, priima atliktus projektavimo darbus.

3. Sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus.

4. Kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais. Vykdo melioracijos darbų ir statinių techninę priežiūrą bei organizuoja užbaigtų objektų priėmimą.

5. Pateikia pirminius duomenis melioracijos statinių apskaitai, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo.

6. Saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą.

7. Nustato technines sąlygas, atliekant melioruotose žemėse kasimo ar statybos darbus. Derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje žemėje.

8. Kontroliuoja kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius. Tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas.

9. Rūpinasi melioracijos statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Ruošia ir teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

10. Organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių priežiūros darbus.

11. Dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos bei kitų žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir detaliuosius planus žemės ūkio paskirties žemėje.

12. Pagal kompetenciją derina projektinę dokumentaciją išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti.

13. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

14. Bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenės nariais melioracijos srityje.

15. Atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti.

16. Pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus.

17. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

Atrankos būdas – pokalbis.

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, 11 kabinete (Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina), tiesiogiai arba registruotu laišku iki 2019 m. rugsėjo 12 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Išsamesnė informacija tel. (8 386) 53873, (8 386) 52960 arba el. p. ilona.truchina@ignalina.lt  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata