Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.11.11
Skelbiamas konkursas į Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas

Ignalinos rajono savivaldybė (Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, kodas 111106123) skelbia konkursą į Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (Ligoninės g. 13, LT-30112 Ignalina, kodas 301585652) direktoriaus pareigas.


 

Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, užtikrinant įstaigos nuostatuose nustatytų tikslų ir funkcijų tinkamą vykdymą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,0.

    

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – biuras) direktorius (toliau – direktorius) yra šios įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Direktorius skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų arba atšaukiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DIREKTORIUI

4. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

4.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų profesinio darbo patirtį sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

5. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

5.3. išmanyti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

5.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

5.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Biuro direktorius vykdo šias funkcijas:

6.1. Organizuoja biuro darbą, užtikrina biuro nuostatuose nustatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, analizuoja ir vertina įstaigos veiklos rezultatus.

6.2. Užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisė aktų, susijusių su biuro funkcijų atlikimu, vykdymą.

6.3. Organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą savivaldybės bendruomenėje.

6.4. Tvirtina biuro darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia biuro darbuotojus, skatina juos, fiksuoja darbo pareigų pažeidimus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas.

6.5. Organizuoja įstaigos veiklą ir veikia jos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

6.6. Tvirtina biuro struktūrinių padalinių nuostatus, biuro darbo tvarkos taisykles, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

6.7. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka rūpinasi saugių ir sveikų darbo sąlygų biuro darbuotojams sudarymu, užtikrina jų įgyvendinimą.

6.8. Tvirtina biuro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, suderinęs su biuro darbo taryba, nustato biuro darbuotojų darbo užmokestį, priemokas, premijas, materialines pašalpas ir kitas apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

6.9. Įstaigos vardu pasirašo bankinius ir finansinius dokumentus, sandorius, pavedimus, tvirtina įstaigos asmenų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, kontroliuoja, kad būtų atliekamos tik teisėtos, įformintos pagal taisykles finansinės ir buhalterinės operacijos.

6.10. Sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją.

6.11. Atstovauja įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose arba įgalioja tai atlikti kitus biuro darbuotojus.

6.12. Organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų ir sutarčių projektų biuro kompetencijos klausimais rengimą ir įgyvendinimą.

6.13. Organizuoja biuro darbo plano vykdymą, planuoja biuro veiklos kryptis ir kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai už darbų vykdymą.

6.14. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų, susijusių su biuro veikla, plėtra ir priežiūra, veikloje.

6.15. Teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja biurui perduotu valstybės ir savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis.

6.16. Organizuoja vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą.

6.17. Organizuoja savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymą.

6.18. Leidžia biuro veiklą reglamentuojančius įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi.

6.19. Rengia biuro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų skaičiavimus ir teikia kainas tvirtinti savivaldybės tarybai.

6.20. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose.

6.21. Užtikrina įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

6.22. Organizuoja visuomenės informavimą apie biuro veiklą.

6.23. Teisės aktų nustatyta tvarka vertina darbuotojų kasmetinę veiklą.

6.24. Užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos veikimą ir tobulinimą.

6.25. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Biuro direktorius yra atskaitingas savivaldybės tarybai, pavaldus savivaldybės merui ir savivaldybės tarybai.

Pretendentų atrankos būdas: testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.

2. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.).

3. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą.

6. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (tikslai, strategija, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį.

7. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams, kopijas.

Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms. Išsamesnė informacija teikiama Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje Laisvės a. 70, Ignalinoje, 11 kab.,  tel. (8 386) 53 873, el. paštu ilona.truchina@ignalina.lt

 
  Spausdinti  
komentarų nėra
Atgal
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
Naujienų prenumerata