Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Gyvenamosios vietos deklaravimas ir išvykstančių iš Lietuvos Respublikos asmenų deklaracijų priėmimas

Paslaugos rezultatas

Deklaruota gyvenamoji vieta Lietuvoje

 • Apibūdinimas

  Paslauga teikiama asmenims, norintiems deklaruoti savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką. Deklaraciją deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia: 
  1. asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą;

  2. nepilnamečių tėvai (įtėviai) arba vienas iš jų (jei nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), ar globėjas (rūpintojas), arba kitas teisėtas atstovas);

  3. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;

  4. nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jei šie negyvena kartu su tėvais (įtėviais) ar globėjais (rūpintojais), arba kitais teisėtais atstovais, ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo; 
  5. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

  Nelaikomi pakeitusiais deklaruotą gyvenamąją vietą:

  1. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais išvykę šeimos nariai, visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;

  2. asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

  3. asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;

  4. nuolatinės studijų formos studentai mokymosi laikotarpiu;

  5. asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę ir laikomi kardomojo kalinimo vietose;

  6. jūrininkai.

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją (pildoma vietoje);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba tapatybės kortelę, ES piliečiai – užsienio pasą arba tapatybės kortelę ir iš Migracijos skyriaus gautą pažymą apie teisę gyventi LR, ne ES piliečiai - leidimą gyventi LR);

  3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta (vaiko gimimo liudijimą ir pasą arba tapatybės kortelę, jei vaikui šis dokumentas yra išduotas arba jam yra sukakę 16 m.);

  4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
  5. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas);

   6. Atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba visų bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje *;

  7. Vietoje patalpų savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;

  8. Deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus (pvz., bendraturčių pasirašytą namo bendro naudojimo sutartį, jei tokia sutartis yra pasirašyta ar kt.).

  *Atskiras gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) sutikimas ar įgaliojimas turi būti patvirtintas:

  1) notaro;

  2) seniūno;

  3) konsulinės įstaigos pareigūno (toliau – konsulinis pareigūnas) arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas laikinai gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko sutikimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille") Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma („Apostille") tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka, jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip;

  4) kitų asmenų, kuriems įstatymų nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. Gyventojų registras

  2. Nekilnojamojo turto registras

 • Paslaugos teikėjas

  Seniūnijos pagal gyvenamąją vietą

 • Trukmė
 • 1 darbo diena. Deklaravimo duomenys į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę įrašomi tą pačią darbo dieną. Kai dėl techninių sąlygų tai atlikti nėra galimybės, atliekama nedelsiant, atsiradus minėtoms sąlygoms.

 • Kaina

  Nemokamai

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Ketvirtas sąveikos lygis (pareiškėjas deklaraciją gali pateikti portale www.e-paslaugos.lt).

 • Teikimo ypatumai

  Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą.

  Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

  Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.

  Gyvenamosios patalpos savininkas gali nurodyti datą iki kurios leidžia gyventi asmeniui jam priklausančiame būste. Nurodomas terminas negali būti trumpesnis negu vienas mėnuo.
  Gyvenamoji patalpa turi atitikti teisės aktų nustatytus minimalius naudingo patalpos ploto, tenkančio vienam asmeniui, reikalavimus. Mažiausias naudingasis būsto plotas asmeniui, būste deklaravusiam gyvenamąją vietą, turi būti ne mažesnis kaip 5 kvadratiniai metrai. Jei pastato (patalpos) plotas yra nepakankamas, deklaracija nepriimama. Jei nepilnamečio deklaraciją teikia vienas iš tėvų savo gyvenamosios vietos adresu, naudingo patalpos ploto reikalavimas netaikomas.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-22 15:19:34
Naujienų prenumerata