Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.04.15
Skelbiamas konkursas į Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 9,0).


 

 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VT-393
(Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. VT-159 redakcija)

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vidaus auditas.

4. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Vidaus auditas.

6. Atliekamų auditų priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, numatytos savivaldybės strateginiame plane.

17. Bendradarbiauja su Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kitų savivaldybių vidaus audito tarnybomis, palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su Lietuvos Respublikos institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.

18. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

19. Užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą.

20. Rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

22. Vykdo Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktą – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

23.2. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

23.3. darbo patirties trukmė – 2 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 4;

24.2. analizė ir pagrindimas – 5;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

24.4. organizuotumas – 4;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. lyderystė – 4;

25.2. veiklos valdymas – 4;

25.3. strateginis požiūris – 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. vidaus audito išmanymas – 4.

____________________

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) pateikia:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) 1.2 papunkčiu;

4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas);

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, jei turi – dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel.: (8 5) 219 6825, 8 672 89496, el. p. egle.poskiene@vtd.lt

Nuoroda į pagrindinį skelbimą: http://portalas.vtd.lt/lt/centralizuoto-vidaus-audito-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;44634.html  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata