Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.04.15
Skelbiamas konkursas į Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjo pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 10,50).


 

 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VT-163

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ VALDYMO IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

4. Finansų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Finansų kontrolės vykdymas.

6. Finansų valdymas ir apskaita.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės finansų valdymo politiką, savivaldybės administracijos apskaitos politiką.

17. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus nuostatų reikalavimus.

18. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės plėtros strateginį planą.

19. Užtikrina savivaldybės ir savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių laikymąsi, vykdo savivaldybės administracijos išankstinę finansų kontrolę.

20. Organizuoja Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus darbą, deleguoja (paskirsto) funkcijas ir atsakomybę skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, vykdo vyriausiojo buhalterio funkcijas.

21. Koordinuoja ir užtikrina Ignalinos rajono savivaldybės finansinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą ir pateikimą Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – finansai (arba);

23.3. studijų kryptis – apskaita (arba);

23.4. studijų kryptis – vadyba (arba);

23.5. studijų kryptis – verslas (arba);

arba:

23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.7. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

23.8. darbo patirties trukmė – 5 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

24.2. organizuotumas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

24.4. analizė ir pagrindimas – 5;

24.5. komunikacija – 4.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. strateginis požiūris – 4;

25.2. veiklos valdymas – 4;

25.3. lyderystė – 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. finansų valdymas ir apskaita – 4.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) pateikia:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) 1.2 papunkčiu;

4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas);

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, jei turi – dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel.: (8 5) 219 6825, 8 672 89496, el. p. egle.poskiene@vtd.lt

Nuoroda į pagrindinį skelbimą: http://portalas.vtd.lt/lt/finansu-valdymo-ir-apskaitos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;44635.html  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata