Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.04.16
Skelbiamas konkursas į Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyresniojo specialisto pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas 7,0).


 

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m.  balandžio 1 d. įsakymu Nr. VT-218

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Teritorijų planavimas, projektavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.

6. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

7. Priima ir aptarnauja asmenis.

8. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

12. Rengia prašymus prisijungimo sąlygoms gauti susisiekimo bei inžinerinių tinklų valdytojams (savininkams), projektavimo užduotis pastatų projektavimui bei reikalingas schemas (kai statytojas (užsakovas) yra Ignalinos rajono savivaldybės administracija).

13. Atstovauja Ignalinos rajono savivaldybės administracijai atliekant funkcijas TPDRIS, ŽPDRIS, IS ,,Infostatyba“.

14. Rengia skyriaus inicijuojamų darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūroms reikiamą dokumentaciją, dalyvauja viešųjų pirkimų procesuose.

15. Rengia dokumentaciją, skirtą teritorijų planavimo dokumentams teikti, tikrinti, tvirtinti ir organizuoja jų viešinimą, vykdo visuomenės informavimą apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus.

16. Pagal patvirtintą Dokumentacijos planą tvarko dokumentų archyvą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. vertės visuomenei kūrimas – 2;

19.2. organizuotumas – 2;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;

19.4. analizė ir pagrindimas – 2;

19.5. komunikacija – 3.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. informacijos valdymas – 2.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. veiklos planavimas – 2.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) pateikia:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) 1.2 papunkčiu;

4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną,  (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, priedas);

5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, jei turi – dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos adresu www.testavimas.vtd.lt

Išsamesnė informacija tel.: (8 5) 2196820, el. p. aiste.viskelyte@vtd.lt

Nuoroda į pagrindinį skelbimą: http://portalas.vtd.lt/lt/teritoriju-planavimo-ir-architekturos-skyriaus-vyresnysis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;44640.html  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata