*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Facebook Instagram

Ignalinos rajono kultūros centras siūlo darbą.  Pareigos - kultūrinės veiklos vadybininkas. Darbo vieta - Ateities g. 43, Ignalina, Ignalinos r. sav. Darbo sutarties rūšis - neterminuota . Pareigybės lygis - A2. Pareigybės paskirtis planuoti, koordinuoti ir organizuoti Centro kultūrinius renginius.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros politiką, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;
 • išmanyti kultūrinės veiklos vadybininko darbo specifiką, darbo ypatumus, gebėti koordinuoti Centro kultūrinę veiklą;                   
 •  savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, pritaikyti teorines žinias praktikoje;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti raštvedybos taisykles;
 • turėti darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam, gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, nepažeisti etikos principų ir taisyklių.

Funkcijos:

 • vykdo profesionalaus ir mėgėjų meno renginių pristatymą visuomenei. Rengia ir derina paslaugų sutartis su atlikėjais ir kontroliuoja jų vykdymą iki galutinio atsiskaitymo;
 • planuoja ir koordinuoja Centro renginius;
 • ruošia paslaugų, autorines sutartis;
 • analizuoja Centro teikiamų paslaugų paklausą, teikia pasiūlymus, susijusius su kultūrinės veiklos plėtra, teikiamų paslaugų ir renginių kokybe;
 • rūpinasi tinkama Centro bei renginių reklama ir jos sklaida internete, spaudoje, televizijoje;
 • rengia ateinančio mėnesio Centro renginių planą ir teikia jį Centro direktoriui tvirtinti;
 • rengia Centro metinius veiklos planus, metines ir kitas ataskaitas, teikia informaciją apie poreikius, planuojant metų biudžetą ir rengiant viešųjų pirkimų planą;
 • administruoja Centro interneto svetainę ir socialinių tinklų paskyras;
 • teikia siūlymus, bei inicijuoja ir vykdo kultūrinius projektus;
 • palaiko ryšius ir bendradarbiauja su įvairiomis koncertinėmis įstaigomis ir organizacijomis, nuolat seka naujus jų siūlomus projektus bei ieško galimybių pristatyti juos Centre;
 • vykdo atlikėjų paslaugų, koncertinių programų viešuosius pirkimus.

Darbo užmokestis - pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6 iki 8,4 atsižvelgiant į kultūrinio darbo stažą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • darbo patirtį patvirtinantis dokumentas;
 • gyvenimo aprašymas.

Dokumentų pateikimas dokumentai priimami elektroniniu paštu info@irkc.lt iki 2022-02-01

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel.:  (8 386) 52 154, 8 616 48 980

Pretendentų atranka: atranka vykdoma žodžiu (pokalbis).