*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Facebook Instagram

Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius

 

Asmenų prašymų ir skundų priėmimas Prašymo forma
Informacijos pateikimas  Prašymo forma
Asmenų prašymų ugdyti vaiką pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą priėmimas Prašymo forma

 

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius

 

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas  
Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą išdavimas  
Kelių transporto veiklos licencijų panaikinimas  
Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijų dublikatų išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Prašymo forma
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas  
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas  
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Prašymo forma
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimas  
Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas  
Didmeninės ir mažmeninės dujų prekybos leidimų dublikatų išdavimas  
Didmeninės ir mažmeninės naftos dujų prekybos leidimų papildymas ir (ar) patikslinimas  
Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas  
Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas Prašymo forma

Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas

Prašymo forma
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas  
Leidimų prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas  
Prašymas leisti organizuoti renginį  Prašymo forma

 

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius

Būsto šildymo ir išlaidų vandeniui kompensacijų skyrimas  
Būsto (aplinkos pritaikymo) neįgaliųjų poreikiams organizavimas  
Formų, susijusių su asmenų, gaunančių išmokas vaikui užsienio šalyse, pildymas  
Globos (rūpybos) išmokos už globojamus vaikus  
Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas  
Išmoka vaikui  
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui  
Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai  
Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui  
Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas  
Paramos mirties atveju skyrimas  
Pareiškimo dėl rūpybos veiksniam fiziniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo teikimas  
Pareiškimo dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje ir išvados dėl globos (rūpybos) neveiksniam (ribotai veiksniam) tam tikroje srityje asmeniui nustatymo teikimas  
Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo ir pabaigos priėmimo ir nagrinėjimo  
Prašymas dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju pasirengimo vaiko globai (rūpybai) priėmimo ir nagrinėjimo  
Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas  
Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija  
Socialinės paramos mokiniams skyrimas  
Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas  
Socialinės pašalpos skyrimas  
Teikimas antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti  
Vienkartinė išmoka įsikurti  
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas  
Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas  
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas  
Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą  
Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas  
Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, įvertinimas paslauga  
Žemės ūkio valdos įregistravimas  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre  
Žemės ūkio valdos išregistravimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre  
Žemės ūkio valdos atnaujinimas  
Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimas  
Paraiškų dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti priėmimas  
Parama už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus  
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui įvertinimas  
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas  
Žemės ūkio technikos įregistravimas, išregistravimas ir duomenų pakeitimas Pirkimo pardavimo sutartis
Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimas  
Ūkininko ūkio įregistravimas Ūkininkų ūkių registre Prašymo forma
Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro  


Seniūnijos

Leidimų prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas.
Leidimų laidoti išdavimas.
Gyvenamosios vietos deklaravimas.
Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.
Pažymų išdavimas.
Notariniai veiksmai.
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) išdavimas.

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Gimimo registravimas      Prašymo forma
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą         Prašymo forma
Tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas    
Tėvystės pripažinimo registravimas    
Įvaikinimo registravimas    
Prašymų sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas        Prašymo forma
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą    
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą       Prašymo forma
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas        Prašymo forma
Santuokos nutraukimo registravimas
Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įtraukimas į apskaitą       Prašymo forma
Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas       Prašymo forma
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas       Prašymo forma
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas    Prašymo forma
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas      Prašymo forma
Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas      Prašymo forma
Mirties registravimas
Užsienio valstybėje  mirusio asmens mirties  įtraukimas į apskaitą     Prašymo forma
Vardo, pavardės keitimas     Prašymo forma 1     Prašymo forma 2
Pirminė teisinė pagalba
Asmenų ir šeimų įrašymas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą    Prašymo forma 1   Prašymo forma 2   Prašymo formos 1 pildymo pavyzdys    Prašymo formos 2 pildymo pavyzdys

Socialinio būsto nuoma      Prašymo forma 1   Prašymo forma 2   Prašymo formos 1 pildymo pavyzdys   Prašymo formos 2 pildymo pavyzdys
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas    Prašymo forma 1   Prašymo forma 2  Prašymo forma 3   Prašymo formos 1 pildymo pavyzdys  Prašymo formos 2 pildymo pavyzdys    Prašymo formos 3 pildymo pavyzdys
Ignalinos rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas     Prašymo forma 1   Prašymo formos 1 pildymo pavyzdys
Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas     Prašymo forma 1   Prašymo forma 2   Prašymo formos 1 pildymo pavyzdys  Prašymo formos 2 pildymo pavyzdys
Dėl triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose   Pranešimo forma

 

Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius

Specialiųjų reikalavimų išdavimas Prašymo forma
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas Prašymo forma
Statinių projektų tikrinimas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas Prašymo forma
Išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje derinimas Prašymo forma
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymas ir Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarties sudarymas Prašymo forma; Sutartis 1; Sutartis 2
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti  
Teritorijų planavimo dokumentų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje  
Detaliųjų planų tvirtinimas  
Kaimo plėtros žemėtvarkos ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas  
Žemės sklypų topografinių ir inžinerinių planų derinimas  
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo registre ir teritorijų planavimo registro išrašo išdavimas Prašymo forma
Adresų suteikimas Prašymo forma
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Prašymo forma 1; Prašymo forma 2
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimas Prašymo forma

 

 

Švietimo ir kultūros skyrius

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimas ir patikrinimo akto išdavimas Prašymo forma